Statsbudgetens månadsutfall
Maj 2002


Nr: 2002:5, 20 juni 2002

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:2

SB inkl. TB

maj

maj

maj

jan-maj

2002

2002

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

471

522

-51

2 881

7 520

7 411

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

598

605

-7

3 537

8 978

8 754

3

Skatt, tull och exekution

604

615

-11

3 169

8 089

8 059

4

Rättsväsendet

1 907

1 828

79

9 529

24 051

23 802

5

Internationell samverkan

87

88

-1

655

1 218

1 162

6

Totalförsvar

2 728

3 914

-1 187

13 651

46 299

45 806

7

Internationellt bistånd

1 004

1 258

- 254

4 733

15 997

14 844

8

Invandrare och flyktingar

415

481

-66

2 491

6 657

5 911

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 438

2 490

-52

12 831

31 443

31 412

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

9 361

9 249

113

46 469

112 962

110 861

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 816

2 818

-2

14 186

33 766

33 534

12

Ekonomisk trygghet för familjer

4 191

4 196

-6

20 793

49 935

49 841

13

Arbetsmarknad

5 109

5 019

90

24 887

62 859

59 181

14

Arbetsliv

93

89

4

438

1 026

1 052

15

Studiestöd

1 300

1 426

- 125

10 317

21 285

22 345

16

Utbildning o universitetsforskning

2 661

2 627

35

15 992

41 183

41 393

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

246

272

-26

3 851

8 094

8 105

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

790

633

158

4 054

9 346

9 699

19

Regional utjämning och utveckling

233

292

-59

1 062

3 430

3 563

20

Allmän miljö- och naturvård

144

190

-46

1 099

2 908

3 127

21

Energi

175

128

47

821

2 005

2 132

22

Kommunikationer

1 504

1 725

- 221

8 096

24 465

24 473

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

502

570

-68

3 810

10 188

10 757

24

Näringsliv

197

243

-46

1 260

3 363

3 390

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 423

8 409

14

42 681

101 967

101 737

26

Statsskuldsräntor m.m.

16 356

16 671

- 315

37 792

62 085

63 327

27

Avgiften till EU

1 931

1 913

18

7 768

18 619

23 055

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

1 199

Summa utgiftsområden

66 286

68 272

-1 986

298 852

719 739

719 934

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

49 930

51 601

-1 671

261 060

657 654

656 607

Kassamässig korrigering

- 291

0

- 291

9 551

-2 355

-8 700

  varav överföring från
  AP-fonden

-8

0

-8

- 733

-8 725

-8 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

- 885

- 908

23

1 840

-2 227

9 126

Totala utgifter

65 110

67 364

-2 254

310 244

715 157

720 360

Not:BP 02:2 = ESV:s Budgetprognos 2002:2 (2002-06-06), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]