Statsbudgetens månadsutfall
Maj 2002


Nr: 2002:5, 20 juni 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:2]


Budgetsaldot för maj månad blev
3,5 mdkr (överskott) jämfört med prognostiserat
20,7 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 1,7 mdkr lägre än prognosen.

Maj månads utfall, mdkr

Utfall
maj

BP 02:2
maj

Avvikelse
maj

Ack. utfall
jan-maj

BP 02:2
2002

SB inkl. TB

Utgifter

65,1

67,4

-2,3

310,2

715,2

720,4

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

49,9

51,6

-1,7

261,1

657,7

656,63)

  Statsskuldsräntor m.m.

16,4

16,7

-0,3

37,8

62,1

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-1,2

-0,9

-0,3

11,4

-4,6

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-0,7

-8,7

-8,7

Inkomster

68,6

88,1

-19,4

338,4

725,7

732,7

Budgetsaldo

3,5

20,7

-17,2

28,1

10,6

12,4

BP 02:2 = ESV:s Budgetprognos 2002:2 (2002-06-06), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i maj till 65,1 mdkr, vilket är 2,3 mdkr lägre än prognostiserat.
Inkomsterna uppgick till 68,6 mdkr, vilket är 19,4 mdkr lägre än prognosen. Avvikelsen beror på att Riksbankens extra inleverans på 20 mdkr inbetalas i juni istället för i maj.Information lämnas av:
Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post Niklas.Halen@esv.se
Karin Edlund (inkomster), tel 08-690 45 67, e-post Karin.Edlund@esv.se
Alexandra Andersson-Stråberg (prognoser), tel 08-690 43 14, e-post alexandra.andersson-straberg@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:2) publicerades den 6 juni 2002. Nästa budgetprognos (BP 2002:03) publiceras den 5 september 2002.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]