Statsbudgetens månadsutfall
April 2002


Nr: 2002:4, 28 maj 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:1]


Budgetsaldot för april månad blev
2,4 mdkr (överskott) jämfört med prognostiserat
6,4 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 1,4 mdkr lägre än prognosen.

April månads utfall, mdkr

Utfall
apr

BP 02:1
apr

Avvikelse
apr

Ack. utfall
jan-apr

BP 02:1
2002

SB inkl. TB

Utgifter

60,2

56,3

3,8

245,1

713,3

720,4

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

54,7

56,2

-1,4

211,1

655,8

656,63)

  Statsskuldsräntor m.m.

5,0

2,8

2,2

21,4

61,9

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

0,5

-2,6

3,1

12,6

-4,3

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,4

-0,4

0,0

-0,7

-8,7

-8,7

Inkomster

62,6

62,8

-0,1

269,7

725,5

732,7

Budgetsaldo

2,4

6,4

-4,0

24,6

12,2

12,4

BP 02:1 = ESV:s Budgetprognos 2002:1 (2002-03-26), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i april till 60,2 mdkr, vilket är 3,8 mdkr högre än prognostiserat.
Inkomsterna uppgick till 62,6 mdkr, vilket är 0,1 mdkr lägre än prognosen.Information lämnas av:
Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post Niklas.Halen@esv.se
Karin Edlund (inkomster), tel 08-690 45 67, e-post Karin.Edlund@esv.se
Asees Ahuja (prognoser), tel 08-690 43 16, e-post Asees.Ahuja@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:1) publicerades den 26 mars 2002. Nästa budgetprognos (BP 2002:02) publiceras den 6 juni 2002.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]