Statsbudgetens månadsutfall
Mars 2002


Nr: 2002:3, 26 april 2002

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:1

SB inkl. TB

mars

mars

mars

jan-mars

2002

2002

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

635

598

36

1 842

7 403

7 411

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

853

880

-27

2 078

9 013

8 754

3

Skatt, tull och exekution

725

812

-86

1 971

8 136

8 059

4

Rättsväsendet

2 203

2 181

22

5 950

24 029

23 802

5

Internationell samverkan

33

44

-11

532

1 267

1 162

6

Totalförsvar

2 925

3 204

- 279

7 529

46 434

45 806

7

Internationellt bistånd

644

903

- 260

2 530

16 022

14 844

8

Invandrare och flyktingar

613

635

-22

1 522

6 460

5 911

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 658

2 607

51

7 782

31 334

31 412

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

9 148

9 117

31

27 639

112 980

110 861

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 845

2 814

31

8 533

33 643

33 534

12

Ekonomisk trygghet för familjer

4 140

4 174

-34

12 351

49 877

49 841

13

Arbetsmarknad

4 853

4 856

-3

14 800

60 129

59 181

14

Arbetsliv

88

79

9

251

1 017

1 052

15

Studiestöd

1 712

1 790

-78

6 307

21 954

22 345

16

Utbildning o universitetsforskning

5 214

5 168

46

10 811

41 133

41 393

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

321

332

-11

2 278

8 090

8 105

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

1 025

1 024

1

2 452

9 078

9 699

19

Regional utjämning och utveckling

256

288

-32

592

3 459

3 563

20

Allmän miljö- och naturvård

231

225

6

820

2 955

3 127

21

Energi

152

182

-30

438

1 968

2 132

22

Kommunikationer

1 527

1 557

-30

4 651

24 369

24 473

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

515

570

-55

2 133

11 034

10 757

24

Näringsliv

192

267

-75

793

3 363

3 390

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 688

8 417

271

25 852

101 914

101 737

26

Statsskuldsräntor m.m.

3 550

6 159

-2 609

16 435

61 885

63 327

27

Avgiften till EU

1 801

1 877

-76

3 970

18 694

23 055

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

1 199

Summa utgiftsområden

57 547

60 761

-3 215

172 841

717 642

719 934

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

53 997

54 602

- 605

156 406

655 757

656 607

Kassamässig korrigering

334

742

- 408

10 483

-2 318

-8 700

  varav överföring från
  AP-fonden

0

-8

-8

- 325

-8 688

-8 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-2 563

- 492

-2 071

1 631

-2 022

9 126

Totala utgifter

55 318

61 011

-5 693

184 955

713 302

720 360

Not:BP 02:1 = ESV:s Budgetprognos 2002:1 (2002-03-26), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]