Statsbudgetens månadsutfall
Mars 2002


Nr: 2002:3, 26 april 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:1]


Budgetsaldot för mars månad blev
-1,7 mdkr (under-skott) jämfört med prognostiserat
-3,3 mdkr.

Utgifterna på stats-budgeten som om-fattas av utgiftstaket blev 0,6 mdkr lägre än prognosen.

Mars månads utfall, mdkr

Utfall
mars

BP 02:1
mars

Avvikelse
mars

Ack. utfall
jan-mars

BP 02:1
2002

SB inkl. TB

Utgifter

55,3

61,0

-5,7

185,0

713,3

720,4

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

54,0

54,6

-0,6

156,4

655,8

656,63)

  Statsskuldsräntor m.m.

3,5

6,2

-2,6

16,4

61,9

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-2,2

0,2

-2,5

12,1

-4,3

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-0,3

-8,7

-8,7

Inkomster

53,6

57,7

-4,2

207,1

725,5

732,7

Budgetsaldo

-1,7

-3,3

1,5

22,1

12,2

12,4

BP 02:1 = ESV:s Budgetprognos 2002:1 (2002-03-26), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i mars till 55,3 mdkr, vilket är 5,7 mdkr lägre än prognostiserat.
Inkomsterna uppgick till 53,6 mdkr, vilket är 4,2 mdkr lägre än prognosen.Information lämnas av:
Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post Niklas.Halen@esv.se
Karin Edlund (inkomster), tel 08-690 45 67, e-post Karin.Edlund@esv.se
Asees Ahuja (prognoser), tel 08-690 43 16, e-post Asees.Ahuja@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:1) publicerades den 26 mars 2002. Nästa budgetprognos (BP 2002:02) publiceras den 6 juni 2002.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]