Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2002


Nr: 2002:2, 26 mars 2002

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:1

SB inkl. TB

feb

feb

feb

jan-feb

2002

2002

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

414

414

0

1 207

7 403

7 284

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

605

605

0

1 225

9 013

8 754

3

Skatt, tull och exekution

570

570

0

1 245

8 136

8 058

4

Rättsväsendet

1 655

1 655

0

3 747

24 029

23 641

5

Internationell samverkan

141

141

0

498

1 267

1 162

6

Totalförsvar

2 625

2 625

0

4 604

46 434

45 810

7

Internationellt bistånd

1 186

1 186

0

1 886

16 022

15 044

8

Invandrare och flyktingar

381

381

0

909

6 460

5 239

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

955

955

0

5 124

31 334

31 129

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

9 200

9 200

0

18 491

112 980

108 357

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 840

2 840

0

5 689

33 643

33 534

12

Ekonomisk trygghet för familjer

4 141

4 141

0

8 211

49 877

49 841

13

Arbetsmarknad

4 878

4 878

0

9 946

60 129

58 915

14

Arbetsliv

81

81

0

163

1 017

1 048

15

Studiestöd

1 744

1 744

0

4 595

21 954

22 567

16

Utbildning o universitetsforskning

3 241

3 241

0

5 597

41 133

41 447

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

300

300

0

1 957

8 090

8 107

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

662

662

0

1 427

9 078

9 529

19

Regional utjämning och utveckling

208

208

0

336

3 459

3 563

20

Allmän miljö- och naturvård

386

386

0

589

2 955

3 125

21

Energi

141

141

0

286

1 968

2 132

22

Kommunikationer

1 401

1 401

0

3 123

24 369

24 469

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

1 036

1 036

0

1 618

11 034

10 839

24

Näringsliv

195

195

0

602

3 363

3 410

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 742

8 742

0

17 164

101 914

98 899

26

Statsskuldsräntor m.m.

5 801

5 801

0

12 886

61 885

63 327

27

Avgiften till EU

1 930

1 930

0

2 169

18 694

23 055

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

1 199

Summa utgiftsområden

55 459

55 459

0

115 295

717 642

713 483

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

49 658

49 658

0

102 409

655 757

650 157

Kassamässig korrigering

6 853

6 853

0

10 148

-2 318

-8 700

  varav överföring från
  AP-fonden

-16

-16

0

- 325

-8 688

-8 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

11 867

11 867

0

4 194

-2 022

9 126

Totala utgifter

74 179

74 179

0

129 637

713 302

713 909

Not:BP 02:1 = ESV:s Budgetprognos 2002:1 (2002-03-26), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]