200202

Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2002


Nr: 2002:2, 26 mars 2002

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Budgetsaldo
Statens budgetsaldo för februari månad blev 19,3 mdkr (överskott). Det ackumulerade budgetsaldot t.o.m. februari blev 23,9 mdkr.

Månadsutfallet för februari publiceras samtidigt som ESV:s budgetprognos 2002:1.
I prognosen har hänsyn tagits till februari månads utfall, vilket gör att det inte uppstår någon avvikelse mellan månadsutfallet och den senaste prognosen. Utfallet för februari kommenteras därför endast översiktligt. För ytterligare information hänvisas till Budgetprognos 2002:1.


Utgifter
Statsbudgetens utgifter för februari blev 74,2 mdkr medan utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 49,7 mdkr. Motsvarande ackumulerade utfall t.o.m. februari blev 129,6 mdkr respektive 102,4 mdkr.

I februari blev det inget utfall på anslaget Bidrag för läkemedelsförmånen beroende på att utbetalningen för februari (1,4 mdkr) gjordes redan i januari.

Utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 11,9 mdkr. Det höga utfallet beror på att huvuddelen av årets utbetalning av premiepensionsmedel gjordes denna månad från PPM:s konto i RGK till de olika fonderna (ca 19,6 mdkr). Utbetalningen avser pensionsrätten hänförlig till år 2000. Förra året gjordes motsvarande utbetalning i april.

Vidare ingår i utfallet för nettoutlåningen -5,6 mdkr avseende förändring på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto), dvs. en ökad inlåning på dessa konton. Huvuddelen av detta belopp avser Jordbruksverkets EU-konto som påverkats av bidrag från EU för arealersättning avseende 2001 med -4,0 mdkr. Denna inbetalning kom en månad tidigare än föregående år till följd av tidigareläggningen av utbetalning av arealersättning en månad (till december 2001). Dessa betalningar görs över kontot i RGK och redovisas samtidigt över anslag/inkomsttitel. Därför uppstår en kassamässig korrigering åt motsatt håll.

Den kassamässiga korrigeringen blev i februari totalt 6,9 mdkr, varav 4,0 mdkr förklaras av arealbidragen.


Inkomster
Inkomsterna i februari uppgick till 93,5 mdkr och ackumulerat t.o.m. februari till 153,5 mdkr.

Utfallet för Socialavgifter och allmän egenavgift blev 16,8 mdkr i februari. Det låga utfallet beror bl.a. på att Riksförsäkringsverket inte omförde egenavgifter för egenföretagare denna månad (drygt 5,0 mdkr). Detta kommer i stället att ske i mars. Motsvarande för högt utfall redovisades för Fysiska personers inkomstskatt.

Utfallet för Arealbidrag blev 4,0 mdkr. Det höga utfallet beror på att utbetalningen av arealersättning tidigarelades en månad och att motsvarande bidrag från EU erhölls i februari i stället för i mars (se RGK:s nettoutlåning och kassamässig korrigering).


Det statliga utgiftstaket
Taket för 2002 uppgår till 809 miljarder kronor. Detta är 2,3 procent högre än taket för 2001. I februari blev utgifterna under taket 62,2 mdkr. Sett över en rullande tolv-månadersperiod har utgifterna ökat med 3,1 procent. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot Ekonomistyrningsverkets senaste prognos och utfall t.o.m. februari 2002.


Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2002, mdkr

 

SB inkl. TB

BP 02:1

Utfall
jan-feb

Utfall rullande 12 månader

Statsbudgetens totala utgifter

713,9

713,3

129,6

720,5

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

63,8

57,5

27,2

81,5

   Statsskuldsräntor

63,3

61,9

12,9

77,0

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

0,4

-4,3

14,3

4,5

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

650,22)

655,8

102,4

639,0

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

153,4

154,0

25,1

147,1

Budgeteringsmarginal / prognos

66,4

60,3

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

870

809,7

127,5

 

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.
De takbegränsade utgifterna i statsbudgeten och ålderspensionssystemet har månadsfördelats enligt fördelningen i ESV:s första månadsfördelade prognos avseende 2002 (BP 2001:4).
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]