Statsbudgetens månadsutfall
December 2002


Nr: 2002:12, 31 januari 2002

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:4

SB inkl. TB

dec

dec

dec

jan-dec

2002

2002

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

853

768

85

7 334

7 411

7 415

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

903

885

19

8 838

8 812

8 751

3

Skatt, tull och exekution

959

855

105

8 052

8 052

8 059

4

Rättsväsendet

2 562

2 608

-45

24 042

24 106

23 902

5

Internationell samverkan

69

152

-83

1 147

1 263

1 315

6

Totalförsvar

8 573

9 280

- 707

44 425

45 178

45 846

7

Internationellt bistånd

2 990

3 054

-65

15 679

15 731

14 844

8

Invandrare och flyktingar

662

711

-49

6 696

6 758

6 546

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 863

2 827

35

31 038

31 127

31 718

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

10 165

9 942

223

112 905

112 976

114 922

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 764

2 775

-11

33 794

33 792

33 476

12

Ekonomisk trygghet för familjer

4 195

4 222

-27

50 197

50 284

49 841

13

Arbetsmarknad

5 402

5 486

-84

60 962

61 111

59 890

14

Arbetsliv

120

88

33

1 069

1 059

1 052

15

Studiestöd

1 455

1 332

123

20 668

20 594

21 607

16

Utbildning o universitetsforskning

3 549

3 533

16

40 939

40 682

41 393

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

398

412

-14

8 095

8 068

8 135

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

593

857

- 263

8 740

8 993

9 619

19

Regional utjämning och utveckling

753

596

157

3 403

3 220

3 563

20

Allmän miljö- och naturvård

580

331

249

2 934

2 682

3 106

21

Energi

347

165

183

2 258

2 041

2 132

22

Kommunikationer

3 152

3 283

- 130

24 197

24 477

24 477

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

6 615

6 578

37

13 931

13 994

14 757

24

Näringsliv

528

382

146

3 463

3 316

3 376

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 847

8 941

-93

102 333

102 453

101 737

26

Statsskuldsräntor m.m.

9 735

8 946

789

67 324

66 562

63 327

27

Avgiften till EU

4 812

1 601

3 211

20 648

17 372

23 055

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

1 199

Summa utgiftsområden

84 446

80 606

3 840

725 113

722 115

729 060

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

74 712

71 661

3 051

657 789

655 553

665 734

Kassamässig korrigering

-6 652

-7 185

533

-46 150

-47 857

-8 700

  varav överföring från
  AP-fonden

- 169

- 204

35

-8 688

-8 779

-8 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

9 999

6 717

3 282

50 262

46 980

9 126

Totala utgifter

87 793

80 138

7 656

729 225

721 238

729 486

Not:BP 02:4 = ESV:s Budgetprognos 2002:4 (2002-12-17), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]