Statsbudgetens månadsutfall
December 2002


Nr: 2002:12, 31 januari 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:4]


Budgetsaldot för december månad blev -37,8 mdkr (underskott) jämfört med prognostiserat
-21,9 mdkr.

Det preliminära ackumulerade utfallet t.o.m. december visar ett underskridande av utgiftstaket med 0,6 mdkr. Observera att utfallet för helåret endast är ett första preliminärt utfall som kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslut. Budgetsaldot är dock definitivt.

December månads utfall, mdkr

Utfall
dec

BP 02:4
dec

Avvikelse
dec

Ack. utfall
jan-dec

BP 02:4
2002

SB inkl. TB

Utgifter

87,8

80,1

7,7

729,2

721,2

729,5

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

74,7

71,7

3,1

657,8

655,6

665,73)

  Statsskuldsräntor m.m.

9,7

8,9

0,8

67,3

66,6

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

3,3

-0,5

3,8

4,1

-0,9

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,2

-0,2

0,0

-8,7

-8,8

-8,7

Inkomster

50,0

58,2

-8,2

730,5

731,2

732,7

Budgetsaldo

-37,8

-21,9

-15,9

1,2

10,0

3,3

BP 02:4 = ESV:s Budgetprognos 2002:4 (2002-12-17), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i december till 87,8 mdkr, vilket är 7,7 mdkr högre än prognosen.
Inkomsterna uppgick till 50,0 mdkr, vilket är 8,2 mdkr lägre än prognosen.Information lämnas av:
Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66, e-post Jonas.Larsson@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post Jorgen.Hansson@esv.se
Hwan Willén (prognoser), tel 08-690 44 33, e-post Hwan.Willen@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:4) publicerades den 17 december 2002. Nästa budgetprognos (BP 2003:1) publiceras preliminärt den 8 april 2003.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]