Statsbudgetens månadsutfall
November 2002


Nr: 2002:11, 20 december 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:4]


Budgetsaldot för november månad blev 0,2 mdkr (överskott) jämfört med prognostiserat
-6,9 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 0,8 mdkr lägre än prognosen.

November månads utfall, mdkr

Utfall
nov

BP 02:4
nov

Avvikelse
nov

Ack. utfall
jan-nov

BP 02:4
2002

SB inkl. TB

Utgifter

55,4

55,0

0,3

641,4

721,2

729,5

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

54,5

55,3

-0,8

583,1

655,6

665,73)

  Statsskuldsräntor m.m.

0,9

0,9

0,0

57,6

66,6

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

0,0

-1,2

1,2

0,8

-0,9

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,8

-0,8

0,1

-8,5

-8,8

-8,7

Inkomster

55,6

48,1

7,5

680,5

731,2

732,7

Budgetsaldo

0,2

-6,9

7,1

39,0

10,0

3,3

BP 02:4 = ESV:s Budgetprognos 2002:4 (2002-12-17), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i november till 55,4 mdkr, vilket är 0,3 mdkr högre än prognosen.




Inkomsterna uppgick till 55,6 mdkr, vilket är 7,5 mdkr högre än prognosen.



Information lämnas av:
Karin Edlund (utgifter), tel 08-690 45 67, e-post Karin.Edlund@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post Jorgen.Hansson@esv.se
Hwan Willén (prognoser), tel 08-690 44 33, e-post Hwan.Willen@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:4) publicerades den 17 december 2002. Nästa budgetprognos (BP 2003:1) publiceras preliminärt den 3 april 2003.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]