Statsbudgetens månadsutfall
Oktober 2002


Nr: 2002:10, 27 november 2002

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:3

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:3

SB inkl. TB

okt

okt

okt

jan-okt

2002

2002

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

738

645

92

6 025

7 520

7 415

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

856

887

-31

7 300

8 966

8 751

3

Skatt, tull och exekution

593

614

-21

6 511

8 109

8 059

4

Rättsväsendet

1 804

1 757

47

19 720

24 157

23 902

5

Internationell samverkan

38

30

8

1 042

1 286

1 315

6

Totalförsvar

4 299

4 712

- 413

30 082

45 660

45 846

7

Internationellt bistånd

1 441

1 440

1

11 267

16 185

14 844

8

Invandrare och flyktingar

635

692

-57

5 519

6 693

6 546

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 662

3 002

- 340

25 541

31 541

31 718

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

9 437

9 523

-86

93 304

113 517

114 922

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 807

2 812

-6

28 230

33 760

33 476

12

Ekonomisk trygghet för familjer

4 141

4 127

14

41 800

50 032

49 841

13

Arbetsmarknad

5 297

5 373

-76

50 510

61 377

59 890

14

Arbetsliv

71

78

-7

895

1 063

1 052

15

Studiestöd

2 875

3 078

- 203

17 657

21 085

21 607

16

Utbildning o universitetsforskning

2 654

2 724

-70

34 666

41 212

41 393

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

1 350

1 398

-48

7 359

8 094

8 135

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

755

924

- 169

7 408

9 540

9 619

19

Regional utjämning och utveckling

259

304

-45

2 318

3 368

3 563

20

Allmän miljö- och naturvård

211

237

-26

2 075

2 882

3 106

21

Energi

212

144

68

1 726

2 068

2 132

22

Kommunikationer

2 296

2 546

- 250

18 920

24 679

24 477

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

1 138

1 158

-20

6 726

10 076

14 757

24

Näringsliv

352

339

13

2 709

3 327

3 376

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 406

8 412

-6

85 078

102 264

101 737

26

Statsskuldsräntor m.m.

1 495

3 187

-1 692

56 720

67 063

63 327

27

Avgiften till EU

1 563

1 623

-60

14 172

17 473

23 055

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

1 199

Summa utgiftsområden

58 384

61 766

-3 381

585 279

722 994

729 060

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

56 889

58 579

-1 690

528 558

655 931

665 734

Kassamässig korrigering

- 672

-1 189

517

-36 268

-43 838

-8 700

  varav överföring från
  AP-fonden

- 406

- 389

-17

-7 739

-8 760

-8 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-2 864

-1 670

-1 194

36 656

36 653

9 126

Totala utgifter

54 849

58 907

-4 058

585 666

715 810

729 486

Not:BP 02:3 = ESV:s Budgetprognos 2002:3 (2002-09-05), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]