Statsbudgetens månadsutfall
Oktober 2002


Nr: 2002:10, 27 november 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:3]


Budgetsaldot för oktober månad blev
-1,1 mdkr (underskott) jämfört med prognostiserat
-6,6 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 1,7 mdkr lägre än prognosen.

Oktober månads utfall, mdkr

Utfall
okt

BP 02:3
okt

Avvikelse
okt

Ack. utfall
jan-okt

BP 02:3
2002

SB inkl. TB

Utgifter

54,8

58,9

-4,1

585,7

715,8

729,5

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

56,9

58,6

-1,7

528,6

655,9

665,73)

  Statsskuldsräntor m.m.

1,5

3,2

-1,7

56,7

67,1

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-3,5

-2,9

-0,7

0,4

-7,2

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,4

-0,4

0,0

-7,7

-8,8

-8,7

Inkomster

53,8

52,3

1,5

624,9

723,6

732,7

Budgetsaldo

-1,1

-6,6

5,5

39,3

7,8

3,3

BP 02:3 = ESV:s Budgetprognos 2002:3 (2002-09-05), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i oktober till 54,8 mdkr, vilket är 4,1 mdkr lägre än prognosen.
Inkomsterna uppgick till 53,8 mdkr, vilket är 1,5 mdkr högre än prognosen.Information lämnas av:
Helene Diyabanza (utgifter), tel 08-690 43 54, e-post Helene.Diyabanza@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post Jorgen.Hansson@esv.se
Håkan Jönsson (prognoser), tel 08-690 43 87, e-post Hakan.Jonsson@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:3) publicerades den 5 september 2002. Nästa budgetprognos (BP 2002:4) publiceras den 17 december 2002.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]