Statsbudgetens månadsutfall
Januari 2002


Nr: 2002:1, 26 februari 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2001:4]


Budgetsaldot för januari månad blev 4,6 mdkr (överskott) jämfört med prognostiserat
-10,5 mdkr.

Utgifterna på stats-budgeten som omfattas av utgifts-taket blev 1,3 mdkr lägre än prognosen. Den främsta orsaken till detta är att EU-avgiften för januari anslagsbelastades i förskott i december.

Januari månads utfall, mdkr

Utfall
jan

BP 01:4
jan

Avvikelse
jan

Ack. utfall
jan

BP 01:4
2002

SB inkl. TB

Utgifter

55,5

67,1

-11,6

55,5

716,0

713,9

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

52,8

54,0

-1,3

52,8

658,3

650,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

7,1

7,9

-0,8

7,1

64,2

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-4,4

5,2

-9,6

-4,4

-6,5

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,3

-0,3

0,0

-0,3

-8,7

-8,7

Inkomster

60,0

56,6

3,4

60,0

722,2

732,7

Budgetsaldo

4,6

-10,5

15,1

4,6

6,2

18,8

BP 01:4 = ESV:s Budgetprognos 2001:4 (2001-12-11), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i januari till 55,5 mdkr, vilket är 11,6 mdkr lägre än väntat. Detta för-klaras främst av lägre utgifter än beräknat (återbetalning av lån) under RGK:s nettoutlåning.
Inkomsterna uppgick till 60,0 mdkr, vilket är 3,4 mdkr högre än prognosen. Avvikelsen hänför sig främst till ökade skatteinkomster.Information lämnas av:
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post Jorgen.Hansson@esv.se
Svante Hellman (utgifter), tel 08-690 42 15, e-post Svante.Hellman@esv.se
Anna-Karin Dahlén (prognoser), tel 08-690 43 47, e-post Anna-Karin.Dahlen@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2001:4) publicerades den 11 december 2001.
ESV publicerar ett nytt preliminärt utfall för 2001 den 1 mars 2002 kl. 10.00.
Statsbudgetens definitiva utfall för 2001 publiceras den 15 mars kl. 10.00.
Nästa budgetprognos (BP 2002:1) publiceras den 26 mars kl. 10.00.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]