Statsbudgetens månadsutfall
  September 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2001, mkr

Utfall

BP 01:3

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:3

SB inkl. TB

sep

sep

sep

jan-sep

2001

2001

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

443

522

-79

4 103

5 289

5 352

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

111

121

-10

971

1 365

2 112

3

Skatteförvaltning och uppbörd

567

603

-36

4 705

6 478

6 215

4

Rättsväsendet

2 227

2 269

-43

17 875

24 335

24 744

5

Utrikesförvaltn. o int samverkan

299

156

143

2 473

3 027

3 023

6

Totalförsvar

3 576

4 304

- 729

26 504

44 879

46 526

7

Internationellt bistånd

1 389

1 786

- 398

10 160

16 381

14 763

8

Invandrare och flyktingar

397

400

-3

3 799

5 079

5 555

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 456

2 261

196

21 857

29 498

29 838

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

8 873

8 913

-40

79 358

107 324

107 490

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 799

2 806

-7

25 446

33 845

33 810

12

Ekonomisk trygghet för familjer

3 971

3 922

48

36 254

47 975

47 747

13

Arbetsmarknad

5 097

4 603

493

44 045

58 304

62 147

14

Arbetsliv

528

842

- 314

6 250

8 649

8 531

15

Studiestöd

1 708

1 875

- 167

12 721

19 917

21 663

16

Utbildning o universitetsforskning

3 495

3 320

175

24 955

33 562

34 305

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

286

280

6

5 767

7 825

7 811

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

841

772

69

7 640

10 144

11 507

19

Regional utjämning och utveckling

288

329

-41

1 955

3 477

4 215

20

Allmän miljö- och naturvård

149

180

-31

1 447

2 118

2 158

21

Energi

155

184

-29

1 409

2 120

2 271

22

Kommunikationer

1 958

2 575

- 617

16 377

24 629

24 948

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

451

474

-23

8 774

13 160

13 703

24

Näringsliv

226

257

-31

2 241

3 395

3 472

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 399

8 349

50

75 457

100 684

99 505

26

Statsskuldsräntor m.m.

2 618

2 997

- 379

69 074

71 505

70 925

27

Avgiften till EU

1 779

1 764

15

15 739

21 228

23 804

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

3 000

Summa utgiftsområden

55 085

56 868

-1 783

527 356

706 193

721 139

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

52 467

53 871

-1 404

458 281

634 688

650 214

Kassamässig korrigering

-32 685

-12 039

-20 646

-19 763

-26 914

-45 700

  varav överföring från
  AP-fonden

-32 120

-13 039

-19 082

-38 581

-46 430

-45 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-2 334

- 548

-1 786

16 686

9 896

8 209

Totala utgifter

20 067

44 281

-24 215

524 280

689 174

683 648

Not:BP 01:3 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-09-11), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]