Statsbudgetens
 månadsutfall

  September 2001

  Nr: 2001:09, 26 oktober 2001

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2001:3]


Budgetsaldot för september månad blev 34 mdkr, vilket överstiger prognosen med så mycket som 25 mdkr. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 1,4 mdkr lägre än prognostiserat.

September månads utfall, mdkr

Utfall
sep

BP 01:3
sep

Avvikelse
sep

Ack. utfall
jan-sep

BP 01:3
2001

SB

Utgifter

20,1

44,3

-24,2

524,3

689,2

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

52,5

53,9

-1,4

458,3

634,7

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

2,6

3,0

-0,4

69,1

71,5

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-35,0

-12,6

-22,4

-3,1

-17,0

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

-32,1

-13,0

-19,1

-38,6

-46,4

-45,7

Inkomster

54,3

53,7

0,7

590,2

749,4

717,1

Budgetsaldo

34,3

9,4

24,9

65,9

60,3

40,5

BP 01:3 = ESV:s Budgetprognos 2001:3 (2001-09-11), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.


Totala utgifterna uppgick i september till 20 mdkr, vilket är 24 mdkr lägre än prognostiserat. Det är framför allt den kassamässiga korrigeringsposten som blev lägre än förväntat (se kommentarer).


Totala inkomsterna uppgick till 54 mdkr, vilket är 0,7 mdkr högre än prognosen. Det beror på högre utfall för socialavgifter och inkomstskatt för juridiska personer.

ESV:s senaste budgetprognos (BP 2001:3) publicerades den 11 september 2001. Nästa budgetprognos (BP 2001:4) publiceras den 11 december 2001.Information lämnas av:
Ingemar Härneskog (statsredovisningschef), tel 08-690 43 90 e-post Ingemar.Härneskog@esv.se
Anders Wirhed (utgifter), tel 08-690 43 02 e-post Anders.Wirhed@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12 e-post Jörgen.Hansson@esv.se

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]