Statsbudgetens
 månadsutfall

  Augusti 2001

  Nr: 2001:08, 26 september 2001

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2001:3]


budgetsaldot

Budgetsaldot för augusti månad blev -6 mdkr, vilket ligger helt i linje med vad som förväntats. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 0,4 mdkr lägre än prognostiserat.


Augusti månads utfall, mdkr

Utfall
aug

BP 01:3
aug

Avvikelse
aug

Ack. utfall
jan-aug

BP 01:3
2001

SB

Utgifter

52,1

50,5

1,6

504,2

689,2

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

45,2

45,5

-0,4

405,8

634,7

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

6,4

3,1

3,4

66,5

71,5

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

0,5

1,9

-1,5

31,9

-17,0

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-6,5

-46,4

-45,7

Inkomster

46,2

44,7

1,6

535,9

749,4

717,1

Budgetsaldo

-5,9

-5,9

0,0

31,7

60,3

40,5

BP 01:3 = ESV:s Budgetprognos 2001:3 (2001-09-11), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.


Totala_utgifterna

De totala utgifterna uppgick i augusti till 52 mdkr, vilket är 1,6 mdkr högre än prognostiserat. De är framför allt utgifterna för statsskuldsräntor, men också för arbetslösheten, som blev högre än förväntat.

De totala inkomsterna uppgick till 46 mdkr, vilket är 1,6 mdkr högre än prognosen. Det beror främst på betalningsdifferenser på skattekontot till följd av kompletteringsbetalningar av skatt från juridiska personer.ESV:s senaste budgetprognos (BP 2001:3) publicerades den 11 september 2001. Nästa budgetprognos (BP 2001:4) publiceras den 11 december 2001.Information

Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post
Carl.J.Norden@esv.se
Anders Wirhed (utgifter), tel 08-690 43 02 e-post
Anders.Wirhed@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12 e-post
Jörgen.Hansson@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]