Statsbudgetens månadsutfall
  Maj 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2001, mkr

Utfall

BP 01:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:2

SB inkl. TB

maj

maj

maj

jan-maj

2001

2001

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

399

409

-10

2 263

5 339

5 345

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

91

97

-6

567

1 364

1 311

3

Skatteförvaltning och uppbörd

475

477

-2

2 490

6 514

6 204

4

Rättsväsendet

1 704

1 740

-36

9 288

24 328

24 746

5

Utrikesförvaltn. o int samverkan

202

216

-14

1 421

2 966

2 920

6

Totalförsvar

2 639

3 964

-1 325

14 012

45 499

46 526

7

Internationellt bistånd

734

1 311

- 577

4 954

16 362

14 859

8

Invandrare och flyktingar

307

346

-40

1 894

5 090

4 980

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 404

2 470

-67

12 069

29 498

29 375

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

8 871

9 056

- 184

43 611

107 006

105 050

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 820

2 828

-8

14 192

33 827

33 810

12

Ekonomisk trygghet för familjer

4 060

3 965

94

20 115

47 724

47 747

13

Arbetsmarknad

4 855

5 092

- 238

24 493

59 230

62 212

14

Arbetsliv

855

836

19

3 478

8 608

8 523

15

Studiestöd

1 084

1 093

-9

8 576

19 788

21 622

16

Utbildning o universitetsforskning

2 371

2 317

54

12 228

33 848

34 696

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

268

315

-47

3 689

7 812

7 824

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

985

819

165

4 453

10 350

11 122

19

Regional utjämning och utveckling

195

315

- 121

1 081

3 698

4 214

20

Allmän miljö- och naturvård

136

187

-51

794

2 083

2 205

21

Energi

144

135

9

777

2 159

2 262

22

Kommunikationer

1 720

1 997

- 277

8 431

24 551

24 680

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

500

635

- 135

7 057

13 381

13 667

24

Näringsliv

154

274

- 121

1 020

3 383

3 461

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 249

8 275

-25

42 079

100 684

99 503

26

Statsskuldsräntor m.m.

17 011

15 710

1 301

50 344

68 515

70 925

27

Avgiften till EU

2 003

2 082

-78

10 116

23 643

23 804

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

3 000

Summa utgiftsområden

65 234

66 962

-1 729

305 490

707 249

716 592

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

48 223

51 252

-3 030

255 146

638 734

645 667

Kassamässig korrigering

1

0

1

1 050

-46 530

-45 700

  varav överföring från
  AP-fonden

-31

0

-31

- 272

-46 430

-45 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-3 551

-1 906

-1 644

21 627

10 426

8 209

Totala utgifter

61 684

65 056

-3 372

328 166

671 144

679 101

Not:BP 01:2 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-06-06), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]