Statsbudgetens
 månadsutfall

  Maj 2001

  Nr: 2001:05, 21 juni 2001

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2001:2]


Budgetsaldot för maj månad blev 10 mdkr, vilket är 1 mdkr högre än vad som förväntats. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 3 mdkr lägre än prognostiserat.


Maj månads utfall, mdkr

Utfall
maj

BP 01:2
maj

Avvikelse
maj

Ack. utfall
jan-maj

BP 01:2
2001

SB

Utgifter

61,7

65,1

-3,4

328,2

671,1

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

48,2

51,3

-3,0

255,1

638,7

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

17,0

15,7

1,3

50,3

68,5

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-3,5

-1,9

-1,6

22,7

-36,1

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-0,3

-46,4

-45,7

Inkomster

72,1

74,4

-2,3

350,9

721,4

717,1

Budgetsaldo

10,4

9,3

1,1

22,8

50,2

40,5

BP 01:2 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-06-06), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.


De totala utgifterna uppgick i maj till 62 mdkr, vilket är 3 mdkr lägre än prognostiserat. De lägre utgifterna hänför sig till utgiftsområdena Totalförsvar, Internationellt bistånd, Kommunikationer samt Arbetsmarknad. Även Riksgäldskontorets nettoutlåning bidrog till de lägre utgifterna. Utgifterna för statsskuldsräntor blev högre än prognostiserat.

De totala inkomsterna uppgick till 72 mdkr, vilket är 2 mdkr lägre än prognosen. Framför allt blev inkomsterna från inkomstskatterna, mervärdesskatten, betalningsdifferenser skattekontot samt inkomster från statens aktier lägre än beräknat. Inkomsterna från statliga pensionsavgifterna blev högre än beräknat.ESV:s senaste budgetprognos (BP 2001:2) publicerades den 6 juni 2001. Nästa budgetprognos (BP 2001:3) publiceras den 11 september 2001.Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post
Carl.J.Norden@esv.se
Joachim Waern (utgifter), tel 08-690 44 43 e-post
Joachim.Waern@esv.se
Anna-Karin Dahlén (inkomster), tel 08-690 43 47 e-post
Anna-Karin.Dahlén@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]