Statsbudgetens
 månadsutfall

  April 2001

  Nr: 2001:04, 28 maj 2001

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2001:1]


Budgetsaldot för april månad blev -18 mdkr, vilket är 3 mdkr lägre än vad som förväntats. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 0,9 mdkr lägre än prognostiserat.


April månads utfall, mdkr

Utfall
apr

BP 01:1
apr

Avvikelse
apr

Ack. utfall
jan-apr

BP 01:1
2001

SB

Utgifter

84,6

77,8

6,8

266,5

668,0

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

52,8

51,9

0,9

206,9

642,2

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

9,4

7,7

1,7

33,3

63,5

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

22,3

18,2

4,1

26,2

-37,8

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,2

0,0

-0,2

-0,2

-46,4

-45,7

Inkomster

66,7

62,8

3,9

278,9

727,3

717,1

Budgetsaldo

-17,9

-15,0

-2,9

12,4

59,3

40,5

BP 01:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-04-03), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.


De totala utgifterna uppgick i april till 85 mdkr, vilket är 7 mdkr högre än prognostiserat. De största positiva avvikelserna hänför sig till Riksgäldskontorets nettoutlåning, den kassamässiga korrigeringsposten samt till utgifter för statsskuldsräntor och studiestöd.

De totala inkomsterna uppgick till 67 mdkr, vilket är 4 mdkr högre än prognosen. Framför allt blev inkomsterna avseende sociala avgifter och allmän pensionsavgift, betalningsdifferenser skattekontot samt mervärdesskatten högre än beräknat.ESV:s senaste budgetprognos (BP 2001:1) publicerades den 3 april 2001. Nästa budgetprognos (BP 2001:2) publiceras den 6 juni 2001.Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post
Carl.J.Norden@esv.se
Catarina Frank-Lundkvist (utgifter), tel 08-690 42 47 e-post
Catarina.Frank-Lundkvist@esv.se
Anna-Karin Dahlén (inkomster), tel 08-690 43 47 e-post
Anna-Karin.Dahlén@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]