Statsbudgetens månadsutfall
  Februari 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2001, mkr

Utfall

BP 01:0

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:0

SB inkl. TB

feb

feb

feb

jan-feb

2001

2001

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

447

377

69

871

5 307

5 316

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

75

93

-18

182

1 381

1 308

3

Skatteförvaltning och uppbörd

469

450

19

958

6 340

6 207

4

Rättsväsendet

1 565

1 654

-89

3 619

24 102

23 973

5

Utrikesförvaltn. o int samverkan

284

227

57

799

2 829

2 908

6

Totalförsvar

2 765

2 907

- 141

4 574

45 486

46 530

7

Internationellt bistånd

681

1 091

- 410

2 179

16 750

14 966

8

Invandrare och flyktingar

307

316

-10

739

5 038

4 942

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 318

2 437

- 119

6 038

29 219

29 374

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

8 590

8 573

16

17 200

106 466

101 950

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 844

2 844

0

5 689

33 716

33 780

12

Ekonomisk trygghet för familjer

3 974

3 966

8

7 908

47 651

47 747

13

Arbetsmarknad

4 859

5 163

- 304

9 940

62 143

63 031

14

Arbetsliv

585

566

19

1 185

8 451

8 542

15

Studiestöd

1 658

1 700

-42

3 275

21 223

21 622

16

Utbildning o universitetsforskning

2 206

2 446

- 240

4 364

34 399

34 846

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

281

268

14

1 882

7 805

7 807

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

886

841

44

1 700

11 020

11 635

19

Regional utjämning och utveckling

224

312

-87

386

3 869

4 214

20

Allmän miljö- och naturvård

160

189

-29

279

2 080

2 201

21

Energi

176

250

-74

320

2 267

2 262

22

Kommunikationer

1 541

1 670

- 129

3 372

24 469

24 690

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

1 110

909

202

4 994

14 261

13 677

24

Näringsliv

185

273

-88

488

3 526

3 518

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 864

8 255

609

17 173

101 126

99 363

26

Statsskuldsräntor m.m.

5 809

4 722

1 087

17 142

71 760

70 925

27

Avgiften till EU

1 296

1 138

158

4 103

24 009

23 804

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

3 000

Summa utgiftsområden

54 161

53 638

523

121 360

716 692

714 136

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

48 352

48 917

- 564

104 219

644 932

643 211

Kassamässig korrigering

- 858

1 150

-2 008

-2 245

-46 880

-45 700

  varav överföring från
  AP-fonden

-11

0

-11

-35

-46 430

-45 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-1 617

- 600

-1 017

6 401

10 150

8 209

Totala utgifter

51 686

54 188

-2 502

125 516

679 962

676 645

Not:BP 01:0 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2000-12-12), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]