Statsbudgetens
 månadsutfall

  'Februari 2001

  Nr: 2001:02, 26 mars 2001


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2000:4]


Budgetsaldot för februari månad blev 45 mdkr, vilket är 12 mdkr högre än vad som förväntats. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 1 mdkr lägre än prognostiserat.

Februari månads utfall, mdkr

Utfall
feb

BP 01:0
feb

Avvikelse
feb

Ack. utfall
jan-feb

BP 01:0
2001

SB

Utgifter

51,7

54,2

-2,5

125,5

680,0

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

48,4

48,9

-0,6

104,2

644,9

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

5,8

4,7

1,1

17,1

71,8

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-2,5

0,6

-3,0

4,2

-36,7

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

0,0

-46,4

-45,7

Inkomster

97,0

87,1

9,9

151,5

723,1

717,1

Budgetsaldo

45,3

32,9

12,4

26,0

43,1

40,5

BP 01:0 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2000-12-12), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.


De totala utgifterna uppgick i februari till 52 mdkr, vilket är 3 mdkr lägre än prognostiserat. De största negativa avvikelserna svarar den kassamässiga korrigeringsposten samt Riksgäldskontorets nettoutlåning för, medan utgifterna för Allmänna bidrag till kommuner samt Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar blev högre än beräknat.De totala inkomsterna uppgick till 97 mdkr, vilket är 10 mdkr högre än prognosen. Framför allt blev inkomsterna avseende skatt på inkomst samt mervärdesskatt högre än beräknat.


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2000:4) publicerades den 12 december 2000. Nästa budgetprognos (BP 2001:1) publiceras den 3 april 2001Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post Carl.J.Norden@esv.se
Joachim Waern (utgifter), tel 08-690 44 23 e-post Joachim.Waern@esv.se
Hwan Willén (inkomster), tel 08-690 44 33 e-post Hwan.Willén@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]