Statsbudgetens månadsutfall
  December 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2001, mkr

Utfall

BP 01:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:4

SB inkl. TB

dec

dec

dec

jan-dec

2001

2001

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

483

406

77

5 381

5 271

5 352

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

872

970

-98

2 061

2 161

2 112

3

Skatteförvaltning och uppbörd

758

729

28

6 432

6 458

6 215

4

Rättsväsendet

2 615

2 686

-71

24 141

24 294

24 744

5

Utrikesförvaltn. o int samverkan

173

236

-63

3 057

3 122

3 023

6

Totalförsvar

8 484

8 759

- 275

44 900

44 539

46 526

7

Internationellt bistånd

3 275

2 436

839

16 969

16 895

14 763

8

Invandrare och flyktingar

624

551

73

5 286

5 222

5 555

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 619

2 502

117

29 463

29 510

29 838

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

9 599

9 608

-9

107 291

107 124

107 490

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 786

2 805

-19

33 839

33 864

33 810

12

Ekonomisk trygghet för familjer

3 962

4 000

-39

48 239

48 216

47 747

13

Arbetsmarknad

5 164

5 120

44

58 626

58 716

62 147

14

Arbetsliv

838

877

-39

8 509

8 602

8 531

15

Studiestöd

1 370

1 512

- 141

19 089

19 412

21 663

16

Utbildning o universitetsforskning

3 487

3 356

131

33 501

33 538

34 305

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

398

405

-7

7 820

7 816

7 811

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

338

1 232

- 894

9 494

10 509

11 507

19

Regional utjämning och utveckling

655

586

69

3 265

3 206

4 215

20

Allmän miljö- och naturvård

262

261

1

2 150

2 104

2 158

21

Energi

233

288

-55

1 950

2 020

2 271

22

Kommunikationer

3 765

3 817

-51

24 224

24 640

24 948

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

6 000

6 603

- 603

16 618

17 403

17 203

24

Näringsliv

447

335

112

3 357

3 319

3 472

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 614

8 615

-1

100 639

100 684

101 176

26

Statsskuldsräntor m.m.

9 902

4 438

5 464

81 267

75 385

70 925

27

Avgiften till EU

3 954

2 284

1 670

23 272

21 531

23 804

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

3 000

Summa utgiftsområden

81 678

75 419

6 259

720 840

715 560

726 310

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

71 776

70 981

795

639 573

640 175

655 385

Kassamässig korrigering

-8 380

-2 451

-5 929

-33 506

-29 876

-45 700

  varav överföring från
  AP-fonden

-4 768

-4 813

45

-46 261

-46 322

-45 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

16 372

6 945

9 427

28 769

19 343

8 209

Totala utgifter

89 669

79 912

9 757

716 103

705 027

688 819

Not:BP 01:4 = ESV:s Budgetprognos 2001:4 (2001-12-11), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]