Statsbudgetens
 månadsutfall

  December 2001

  Nr: 2001:12, 29 januari 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2001:4]


Budgetsaldot för december månad blev -32,8 mdkr (underskott).
Det preliminära ackumulerade utfallet t.o.m. december visar ett underskridande av utgiftstaket med 6,6 mdkr. Observera att utfallet är preliminärt och kommer att revideras i samband med myndigheternas bokslut. Sannolikt kommer det slutliga underskridandet av taket att bli mindre. Budgetsaldot (lånebehovet) är dock definitivt.


December månads utfall, mdkr

Utfall
dec

BP 01:4
dec

Avvikelse
dec

Ack. utfall
jan-dec

BP 01:4
2001

SB

Utgifter

89,7

79,9

9,8

716,1

705,0

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

71,8

71,0

0,8

639,6

640,2

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

9,9

4,4

5,5

81,3

75,4

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

8,0

4,5

3,5

-4,7

-10,5

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

-4,8

-4,8

0,0

-46,3

-46,3

-45,7

Inkomster

56,9

65,6

-8,7

754,8

762,3

717,1

Budgetsaldo

-32,8

-14,3

-18,4

38,7

57,2

40,5

BP 01:4 = ESV:s Budgetprognos 2001:4 (2001-12-11), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i december till 89,7 mdkr, vilket är 9,8 mdkr högre än prognostiserat. Detta förklaras främst av högre utgifter än beräknat för statsskuldsräntor och RGK:s nettoutlåning.


Inkomsterna
uppgick till 56,9 mdkr, vilket är 8,7 mdkr lägre än prognosen. Avvikelsen hänför sig till stor del till betalningsdifferensen på skattekontot.

 

 ESV:s senaste budgetprognos (BP 2001:4) publicerades den 11 december 2001. ESV publicerar ett nytt preliminärt utfall för 2001 den 1 mars 2002 kl. 10.00. Statsbudgetens definitiva utfall för 2001 publiceras den 15 mars kl.10.00. Nästa budgetprognos (BP 2002:1) publiceras den 26 mars kl. 10.00.Information lämnas av:
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12 e-post
Jorgen.Hansson@esv.se J
Svante Hellman (utgifter), tel 08-690 42 15 e-post
Svante.Hellman@esv.se
Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66 e-post
Jonas.Larsson@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90 e-post
Ingemar.Harneskog@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]