Statsbudgetens månadsutfall
   December 2001
          
[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]

Kommentarer till större avvikelser

Kommentarer till större avvikelser

Budgetsaldo
Statens budgetsaldo för december månad blev -32,8 miljarder kronor. Underskottet är 18,4 miljarder kronor större än prognostiserat. Det ackumulerade budgetsaldot t.o.m. december blev 38,7 miljarder kronor (överskott). Utfallet för budgetsaldot, vilket överensstämmer med statens lånebehov, är definitivt.

Utfallet på anslag och inkomsttitlar är preliminärt (per den 23 januari) och kommer att revideras i samband med myndigheternas bokslut. Det preliminära utfallet jämförs med Budgetprognos 2001:4 som publicerades den 11 december 2001. Prognosen innehåller utfall till och med oktober månad. Den ackumulerade avvikelsen avser således månaderna november och december.

Utgifter
Statsbudgetens utgifter för december uppgår preliminärt till 89,7 miljarder kronor och översteg därmed prognosen med 9,8 miljarder kronor. Det preliminära ackumulerade utfallet t.o.m. december är 716,1 miljarder kronor, vilket innebär 11,1 miljarder kronor högre utgifter än beräknat.

Det preliminära utfallet t.o.m. december visar ett underskridande av utgiftstaket med 6,6 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor mer än prognostiserat. Observera att utfallet är preliminärt och kommer att revideras i samband med myndigheternas bokslut. Sannolikt kommer det slutliga underskridandet av taket att bli mindre.

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per utgiftsområde. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringsposten och Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Utgiftsområde 6 Totalförsvar
De totala utgifterna för december är preliminärt 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen medan det ackumulerade utfallet t.o.m. december är 0,4 högre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen är främst hänförlig till anslaget för materiel, anläggningar m.m. (+0,6 miljarder kronor). FMV har fakturerat Försvarsmakten betydligt mer än vad som antogs. Anslaget för förbandsverksamhet och beredskap m.m. har en avvikelse åt motsatt håll med 0,2 miljarder kronor.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utfallet för december på utgiftsområdesnivå är 0,9 miljarder kronor högre än beräknat. Den största avvikelsen avser anslaget Biståndsverksamhet vars utfall överskred prognosen med 0,7 miljarder kronor. Avvikelsen var dock väntad och jämnar ut den stora negativa avvikelsen i november. Det ackumulerade utfallet för utgiftsområdet hamnade endast något över prognosen.

Utgiftsområde 15 Studiestöd
Utfallet för utgiftsområdet i december är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat och det ackumulerade utfallet 0,3 miljarder kronor lägre. Avvikelserna återfinns främst under anslagen Studiemedel m.m. och Vuxenstudiestöd m.m. De två anslagen har reviderats ned i den senaste prognosen men utfallen blev trots detta lägre än beräknat. Detta beror på att antalet studerande med studiemedel respektive vuxenstudiestöd har blivit ännu lite lägre än vad som prognostiserats.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
Utgiftsområdets utfall för december är 0,9 miljarder kronor lägre än prognosen och det ackumulerade utfallet 1,0 miljarder kronor lägre. Decemberavvikelsen är främst hänförlig till två anslag: Bostadsbidrag (-0,6 miljarder kronor) och Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet (-0,4 miljarder kronor). Utfallet för Bostadsbidrag kommer emellertid att justeras upp med 0,5 miljarder kronor avseende periodiseringar som redovisats som utgiftsminskning på anslaget. Prognosavvikelsen blir därefter marginell. När det gäller garantianslaget kan en upprevidering av utfallet med 0,4 miljarder kronor bli aktuell.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Det preliminära utfallet i december är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat och det ackumulerade utfallet 0,4 miljarder kronor lägre. Den ackumulerade avvikelsen avser främst Vägverkets anslag för väghållning och statsbidrag (-0,3 miljarder kronor).

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m
Utfallet för december är 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat och det ackumulerade utfallet 0,8 miljarder kronor lägre. Stora avvikelser återfinns på anslagen för åtgärder för landsbygdens miljö och struktur som delvis finansieras från EU. Det ackumulerade utfallet på dessa anslag är 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Orsaken är densamma som tidigare, dels en tröghet i systemet, dels en översyn av programmen. Utgifterna på anslaget Arealersättning och djurbidrag blev också lägre än beräknat (-0,2 miljarder kronor).

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m
Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Utfallet på detta anslag är i december preliminärt 5,5 miljarder kronor högre än beräknat, vilket innebär en ackumulerad avvikelse på 5,9 miljarder kronor. Huvuddelen av avvikelsen förklaras av att ett lån i utländsk valuta som skulle ha förfallit i januari betalades i december samt att uppköp av reallån ledde till vissa förtida räntebetalningar i december.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
EU-avgiften blev cirka 1,7 miljarder kronor högre i december än beräknat. Skälet är att ett förskott på 1,7 miljarder kronor avseende 2002 års EU-avgift utbetalades i december. beslut om detta kom efter prognosen.

RGK:s nettoutlåning
Utfallet för RGK:s nettoutlåning i december blev 16,4 miljarder kronor vilket är 9,4 miljarder kronor högre än prognosen. Den ackumulerade avvikelsen är lika stor eftersom novemberutfallet var känt vid prognostillfället. Av utfallet utgörs -0,2 miljarder kronor av en icke prognostiserad ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton, vilket till stor del motsvaras av en kassamässig korrigering åt motsatt håll.

Avvikelsen för december förklaras främst av att ett antal statliga myndigheter och bolag i högre utsträckning än beräknat utnyttjat sina lånemöjligheter. Den största avvikelsen avser Sveaskog som lånat 12,0 miljarder kronor i stället för beräknade 8,5 miljarder kronor. Dessutom har likviden från den tidigare under året genomförda inlösen av aktier i AssiDomän, 1,5 miljarder kronor, utbetalats till Sveaskog. Detta utfall ingår under Kassamässig korrigering. Vidare har Luftfartsverket, Jernhusen (f.d. SJ Fastigheter) och Botniabanan sammanlagt lånat 6,0 miljarder kronor i december, vilket inte var prognostiserat.

Kassamässig korrigering
Utfallet i december är preliminärt -8,4 miljarder kronor jämfört med prognostiserat -2,5 miljarder kronor, således en avvikelse på -5,9 miljarder kronor. Denna avvikelse förklaras delvis av att förskottet avseende 2002 års EU-avgift ledde till en kassamässig korrigering på -1,7 miljarder kronor. Dessutom är ränteperiodiseringen större än beräknat, -1,4 miljarder kronor i stället för beräknat -0,1 miljarder kronor. Dessa två poster förklarar till stor del det högre årsutfallet jämfört med prognosen.

Vidare ingår i utfallet för december som väntat ca -4,7 miljarder kronor avseende förfallande bostadsobligationer från AP-fonden (inkl. ränta) och -4,1 miljarder kronor avseende den tidigarelagda utbetalningen av arealersättningar.

Inkomster
Inkomsterna uppgår preliminärt till 56,9 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor lägre än prognosen. Ackumulerat utfall t.o.m. december uppgår till 754,8 miljarder kronor. Det är 7,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per inkomstområde.

Fysiska personers inkomstskatt
Nettoinkomsterna blev 0,6 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror på att den preliminära A-skatten för 2001 blev 1,0 miljarder kronor högre än beräknat. Däremot blev den slutliga skatten för inkomståret 2000 minus den preliminära skatten 0,4 miljarder kronor lägre. Den ackumulerade avvikelsen i förhållande till den senaste prognosen uppgår till 2,1 miljarder kronor.

Juridiska personers inkomstskatt
Nettoinkomsterna blev 1,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror på att den slutliga skatten för inkomståret 2000 minus den preliminära skatten blev 2,0 miljarder kronor lägre än beräknat till följd av omprövningsbeslut och anstånd. Den preliminära skatten för 2001 blev 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. Den ackumulerade avvikelsen uppgår till -5,2 miljarder kronor.

Sociala avgifter och allmän egenavgift
Nettoinkomsterna blev 0,4 miljarder kronor högre än prognosen. I november var de 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Det ackumulerade utfallet för inkomsthuvudgruppen ligger därmed 0,1 miljarder kronor under prognosen.

Mervärdesskatt
Nettoinkomsterna blev 1,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror främst på att mervärdesskatt på import blev lägre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen är -1,0 miljarder kronor.

Betalningsdifferenser, skattekonto
I denna inkomsthuvudgrupp redovisas bland annat skillnaden mellan inbetalningar på skattekontot och debiteringar enligt skattedeklarationerna, som avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Uppbördsförluster medför en negativ betalningsdifferens. Kompletteringsbetalningar medför en positiv betalningsdifferens. Vid debiteringen av den slutliga skatten uppstår en motsvarande negativ betalningsdifferens om kompletteringsbetalningar gjorts tidigare. För december blev betalningsdifferensen 4,0 miljarder kronor. Prognosen var 10,0 miljarder kronor. Ackumulerat uppgår avvikelsen till -4,1 miljarder kronor. Totalt uppgår uppbördsförlusterna till 5,2 miljarder kronor under 2001, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Övriga betalningsdifferenser uppgår till -14,3 miljarder kronor. Prognosen var -10,1 miljarder kronor. En del av avvikelsen kan bero på att kompletteringsbetalningarna i slutet av december varit lägre än beräknat. Den kan också bero på att inbetalningar till följd av underskott varit lägre än beräknat.

Inkomster av statens verksamhet
Utfallet blev för december blev 1,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Av detta belopp hänför sig 1,1 miljarder till räntor på skattekonto. Det beror till stor del på en förskjutning av inkomsterna från december till november. Den ackumulerade avvikelsen är 0,5 miljarder kronor. Den hänför sig till räntor på skattekonto.

Det statliga utgiftstaket
Taket för 2001 uppgår till 791 miljarder kronor. Detta är 3,4 procent högre än taket för år 2000. I december blev utgifterna under taket preliminärt 84,6 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor högre än beräknat. Sett över en rullande tolvmånadersperiod har utgifterna ökat med 3,2 procent. Det preliminära utfallet t.o.m. december visar ett underskridande av utgiftstaket med 6,6 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor större än prognostiserat. Observera att utfallet är preliminärt och kommer att revideras i samband med myndigheternas bokslut. Sannolikt kommer det slutliga underskridandet av taket att bli mindre. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot Ekonomistyrningsverkets senaste prognos och preliminärt utfall till och med december 2001.


Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2001, mdkr

 

Statsbudget

BP 01:4

Utfall
jan-dec

Utfall rullande 12 månader

Statsbudgetens totala utgifter

676,6

705,0

716,1

716,1

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

33,4

64,9

76,5

76,5

   Statsskuldsräntor

70,9

75,4

81,3

81,3

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

-37,5

-10,5

-4,7

-4,7

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

643,22)

640,2

639,6

639,6

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

144,6

145,1

144,8

144,8

Budgeteringsmarginal

3,2

 

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

791,0

785,3

784,4

 

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.Statsbudgetens takbegränsade utgifter (inklusive ålderspensionssystemet) har månadsfördelats enligt fördelningen i ESV:s första prognos avseende 2001 (BP 2000:4).


Information lämnas av Jörgen Hansson (inkomster) tel 08-690 42 12, Svante Hellman (utgifter) tel 08-690 42 15, Jonas Larsson (utgifter) tel 08-690 43 66 och Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten) tel 08-690 43 90. Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]