Statsbudgetens månadsutfall
  November 2001
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2001, mkr

Utfall

BP 01:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 01:4

SB inkl. TB

nov

nov

nov

jan-nov

2001

2001

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

421

389

32

4 898

5 271

5 352

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

105

108

-3

1 188

2 161

2 112

3

Skatteförvaltning och uppbörd

481

536

-54

5 674

6 458

6 215

4

Rättsväsendet

1 783

1 865

-82

21 526

24 294

24 744

5

Utrikesförvaltn. o int samverkan

159

160

-1

2 884

3 122

3 023

6

Totalförsvar

4 755

4 118

637

36 417

44 539

46 526

7

Internationellt bistånd

1 128

1 894

- 766

13 693

16 895

14 763

8

Invandrare och flyktingar

378

388

-10

4 662

5 222

5 555

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 486

2 475

11

26 844

29 510

29 838

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

9 269

9 215

54

97 692

107 124

107 490

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 795

2 802

-7

31 053

33 864

33 810

12

Ekonomisk trygghet för familjer

4 051

3 988

62

44 277

48 216

47 747

13

Arbetsmarknad

4 633

4 768

- 134

53 461

58 716

62 147

14

Arbetsliv

579

633

-54

7 671

8 602

8 531

15

Studiestöd

1 645

1 844

- 200

17 718

19 412

21 663

16

Utbildning o universitetsforskning

2 379

2 644

- 264

30 014

33 538

34 305

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

286

275

11

7 421

7 816

7 811

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

751

873

- 121

9 156

10 509

11 507

19

Regional utjämning och utveckling

325

333

-9

2 611

3 206

4 215

20

Allmän miljö- och naturvård

257

212

45

1 888

2 104

2 158

21

Energi

195

210

-15

1 717

2 020

2 271

22

Kommunikationer

1 838

2 202

- 364

20 459

24 640

24 948

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

689

870

- 181

10 619

17 403

17 203

24

Näringsliv

189

263

-74

2 911

3 319

3 472

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 271

8 329

-59

92 025

100 684

101 176

26

Statsskuldsräntor m.m.

2 494

2 076

419

71 366

75 385

70 925

27

Avgiften till EU

1 822

1 752

71

19 317

21 531

23 804

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

3 000

Summa utgiftsområden

54 165

55 222

-1 057

639 162

715 560

726 310

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

51 671

53 146

-1 475

567 796

640 175

655 385

Kassamässig korrigering

1 053

-1 246

2 299

-25 126

-29 876

-45 700

  varav överföring från
  AP-fonden

-32

-48

16

-41 493

-46 322

-45 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-2 138

-2 137

-1

12 397

19 343

8 209

Totala utgifter

53 081

51 839

1 242

626 434

705 027

688 819

Not:BP 01:4 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2001-12-11), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]