Statsbudgetens månadsutfall
   November 2001
          
[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]

Kommentarer till större avvikelser

Kommentarer till större avvikelser

Budgetsaldo
Statens budgetsaldo för november månad blev 1,9 miljarder kronor. Det överensstämmer med prognosen eftersom saldot (lånebehovet) för november var känt vid slutjusteringen av prognosen. Det var inlagt i prognosen genom en anpassning av den kassamässiga korrigeringsposten på statsbudgetens utgiftssida.

Utfallet för november jämförs med Budgetprognos 2001:4 som publicerades den 11 december 2001. Prognosen innehåller utfall på anslag och inkomsttitlar till och med oktober månad.

Utgifter
Statsbudgetens utgifter blev 53,1 miljarder kronor och översteg prognosen med 1,2 miljarder kronor. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev däremot 1,5 miljarder lägre än prognosen.

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per utgiftsområde. Därefter kommenteras Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringsposten.

Utgiftsområde 6 Totalförsvar
De totala utgifterna för november blev sammanlagt 0,6 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen är främst hänförlig till anslaget för material, anläggningar m.m. Trots det höga utfallet på materielanslaget beräknas årsutfallet för utgiftsområdet överensstämma med prognosen.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utfallet för utgiftsområdet blev betydligt lägre än prognostiserat och ligger 0,8 miljarder kronor under prognosen. Avvikelsen kan i stor utsträckning hänföras till anslaget Biståndsverksamhet. Prognosen för detta anslag höjdes i BP 4 men utfallet i november ligger 0,6 miljarder kronor under denna prognos. Trots det förväntas årsutfallet för detta anslag, till följd av stora utbetalningar i december, hamna i nivå med prognosen. För utgiftsområdet totalt förväntas årsutfallet hamna på en nivå något under prognosen.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknaden
Utfallet i november blev 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Den största avvikelsen inom området hänför sig till anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, beroende på att arbetslösheten blev något lägre än väntat. Avvikelsen föranleder ingen förändrad årsprognos.

Utgiftsområde 15 Studiestöd
Utfallet blev i november 0,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Avvikelsen återfinns främst under anslagen Studiemedel m.m. och Vuxenstudiestöd m.m. där utfallen blev lägre än beräknat. Årsprognosen för dessa anslag har reviderats ned i BP 4 och avvikelsen för november beror sannolikt på normal osäkerhet i månadsfördelningen.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Utfallet för utgiftsområdet blev för november 0,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat. De största avvikelserna hänför sig till anslagen Program för IT i skolan och Universitets och högskolors premier för de statliga avtalsförsäkringarna. Avvikelserna beror sannolikt på normal osäkerhet i månadsfördelningen.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utfallet i november blev 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Den dominerande avvikelsen återfinns på Vägverkets anslag för väghållning och statsbidrag. Trots en nedrevidering i BP 4 blev utfallet på detta anslag lägre än prognosen. Utfallet på Vägverkets anslag för administration blev däremot högre än prognostiserat. Avvikelserna beror i båda fallen på normal osäkerhet i månadsfördelning. Årsutfallet för utgiftsområdet beräknas överensstämma med prognosen.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m
Utfallet för november blev 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. De största avvikelserna återfinns under anslag för åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Avvikelserna beror dels på en tröghet i systemet, dels på att en översyn av programmen har gjorts, vilket innebär att inte lika mycket som har beräknats kommer att betalas ut. Detta sammantaget innebär att även utgifterna för december månad kommer att bli lägre på dessa anslag. Årsutfallet beräknas totalt bli 0,3 miljarder kronor lägre än prognosen.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m
Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Utfallet på detta anslag blev i november 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen hänför sig till utgifter för lån i svenska kronor. Valutakursförlusterna (netto) blev denna månad däremot lägre än beräknat till skillnad från avvikelserna tidigare under hösten. Avvikelsen föranleder ingen ändrad årsprognos.

RGK:s nettoutlåning
Utfallet för RGK:s nettoutlåning i november blev -2,1 miljarder kronor och överensstämmer med prognosen eftersom det var känt vid slutjusteringen av prognosen. Av utfallet utgörs -0,9 miljarder kronor av en icke prognostiserad ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton, vilket till stor del motsvaras av en kassamässig korrigering åt motsatt håll.

Kassamässig korrigering
Utfallet uppgick till 1,1 miljarder kronor. Saldot (lånebehovet) för november var känt vid slutjusteringen av prognosen och inlagt genom en anpassning av den kassamässiga korrigeringsposten. Därmed utgör avvikelsen för den kassamässiga korrigeringsposten (2,3 miljarder kronor) endast en avspegling av avvikelsen för inkomsttitlarna och anslagen.

Inkomster
Inkomsterna uppgick till 55 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor högre än prognosen. Nedan följer en kort beskrivning av de inkomstområden som har de största avvikelserna.

Fysiska personers inkomstskatt
Nettoinkomsterna blev 1,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det högre utfallet hänför sig till posten Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt. Årsprognosen beräknas till följd därav öka med cirka 1 miljard kronor.

Juridiska personers inkomstskatt
Nettoinkomsterna blev 4,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror på lägre debiterad preliminär skatt till följd av jämkning. Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt blev också lägre än beräknat. Årsutfallet beräknas därmed bli cirka 4 miljarder kronor lägre än i den senaste budgetprognosen.

Sociala avgifter och allmän egenavgift
Nettoinkomsterna blev 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Det beror bland annat på att den totala uppbörden av arbetsgivaravgifter blev 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Årsprognosen är tills vidare oförändrad.

Mervärdesskatt
Nettoinkomsterna blev 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Det högre utfallet beror bland annat på att mervärdesskatt att återfå blev lägre än beräknat.

Betalningsdifferenser, skattekonto
I denna inkomsthuvudgrupp redovisas bland annat skillnaden mellan inbetalningar på skattekontot och debiteringar enligt skattedeklarationerna, som avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Betalningsdifferensen blev 1,9 miljarder kronor högre än beräknat. Detta beräknas höja årsprognosen med 1,5 miljarder kronor.

Räntor på skattekonto m.m. netto
Utfallet blev 1,6 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror till stor del på en förskjutning av inkomsterna från december till november. Årsutfallet beräknas bli 0,5 miljarder kronor högre än den senaste prognosen.

 

Det statliga utgiftstaket
Taket för 2001 uppgår till 791 miljarder kronor. Detta är 3,4 procent högre än taket för år 2000. I november blev utgifterna under taket 63,8 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Sett över en rullande tolvmånadersperiod har utgifterna ökat med 2,9 procent. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot Ekonomistyrningsverkets senaste prognos och preliminärt utfall till och med november 2001.


Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2001, mdkr

 

Statsbudget

BP 01:4

Utfall
jan-nov

Utfall rullande 12 månader

Statsbudgetens totala utgifter

676,6

705,0

626,4

693,9

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

33,4

64,9

58,6

60,8

   Statsskuldsräntor

70,9

75,4

71,4

77,6

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

-37,5

-10,5

-12,7

-16,8

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

643,22)

640,2

567,8

633,1

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

144,6

145,1

131,9

144,3

Budgeteringsmarginal

3,2

 

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

791,0

785,3

699,7

 

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 3,0 mdkr.Statsbudgetens takbegränsade utgifter (inklusive ålderspensionssystemet) har månadsfördelats enligt fördelningen i ESV:s första prognos avseende 2001 (BP 2000:4).


Information lämnas av Jörgen Hansson (inkomster) tel 08-690 42 12, Svante Hellman (utgifter) tel 08-690 42 15, Jonas Larsson (utgifter) tel 08-690 43 66 och Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten) tel 08-690 43 90. Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]