Statsbudgetens
 månadsutfall

  Januari 2001

  Nr: 2001:01, 26 februari 2001


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2000:4]


Budgetsaldot för januari månad blev -19,3 mdkr. vilket är 11,2 mdkr lägre än vad som förväntats. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 2,6 mdkr lägre än prognostiserat.

Januari månads utfall, mdkr

Utfall
jan

BP 01:0
jan

Avvikelse
jan

Ack. utfall
jan

BP 01:0
2001

SB

Utgifter

73,8

65,8

8,0

73,8

680,0

676,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

55,9

58,5

-2,6

55,9

644,9

643,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

11,3

9,2

2,1

11,3

71,8

70,9

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

6,6

-1,8

8,5

6,6

-36,7

-37,5

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

0,0

-46,4

-45,7

Inkomster

54,5

57,8

-3,2

54,5

723,1

717,1

Budgetsaldo

-19,3

-8,1

-11,2

-19,3

43,1

40,5

BP 01:0 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2000-12-12), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.


De totala utgifterna uppgick i januari till 73,8 mdkr, vilket är 8,0 mdkr högre än prognostiserat. De största negativa avvikelserna svarar den kassamässiga korrigeringsposten samt Internationellt bistånd för, medan utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt Riksgäldskontorets nettoutlåning blev högre än beräknat.De totala inkomsterna uppgick till 54,5 mdkr, vilket är 3,2 mdkr lägre än prognosen. Framför allt blev inkomsterna från mervärdesskatt och bidrag från EU lägre än beräknat.


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2000:4) publicerades den 12 december 2000. Nästa budgetprognos (BP 2001:1) publiceras den 3 april 2001.Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post Carl.J.Norden@esv.se
Joachim Waern (utgifter), tel 08-690 44 23 e-post Joachim.Waern@esv.se
Hwan Willén (inkomster), tel 08-690 44 33 e-post Hwan.Willén@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]