Statsbudgetens månadsutfall
  September 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2000, mkr

Utfall

BP 00:3

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:3

SB inkl. TB

sep

sep

sep

jan-sep

2000

2000

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

488

503

-16

3 674

4 922

4 716

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

126

152

-26

1 096

1 565

1 572

3

Skatteförvaltning och uppbörd

590

595

-5

4 510

6 230

5 922

4

Rättsväsendet

2 199

2 250

-50

17 421

23 454

22 744

5

Utrikesförvaltn. o int samverkan

188

182

5

2 260

2 972

2 808

6

Totalförsvar

4 074

4 007

67

28 731

45 304

46 661

7

Internationellt bistånd

1 175

1 417

- 242

10 694

15 044

13 237

8

Invandrare och flyktingar

367

411

-45

3 276

4 520

4 901

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 170

2 063

107

22 557

29 670

27 488

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

8 139

8 122

17

72 518

98 170

96 270

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 771

2 788

-17

25 209

33 602

33 619

12

Ekonomisk trygghet för familjer

3 677

3 671

7

33 498

44 613

44 768

13

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

2 827

2 597

230

26 416

33 105

33 873

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

3 305

3 798

- 493

29 800

43 742

45 917

15

Studiestöd

1 515

1 730

- 215

13 323

19 102

20 442

16

Utbildning o universitetsforskning

3 040

3 028

12

23 887

31 710

32 513

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

270

292

-22

5 562

7 594

7 597

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

837

1 058

- 221

9 176

12 789

14 623

19

Regional utjämning och utveckling

168

324

- 156

2 071

3 389

3 485

20

Allmän miljö- och naturvård

153

187

-34

1 167

1 781

1 721

21

Energi

160

229

-69

1 141

1 710

1 880

22

Kommunikationer

2 177

2 262

-85

18 476

26 364

25 669

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

484

547

-63

6 049

10 220

9 733

24

Näringsliv

275

238

37

2 424

3 292

3 001

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 147

8 649

- 502

72 584

98 111

98 286

26

Statsskuldsräntor m.m.

3 219

3 206

14

78 035

89 140

81 810

27

Avgiften till EU

1 910

1 864

46

15 858

22 345

23 083

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

6 000

Summa utgiftsområden

54 449

56 169

-1 720

531 412

714 462

714 338

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

51 230

52 963

-1 734

453 377

625 322

632 528

Kassamässig korrigering

-12 975

-10 350

-2 625

-24 365

-41 801

-45 000

  varav överföring från
  AP-fonden

-11 250

-11 250

0

-33 750

-45 000

-45 000

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-2 015

-1 500

- 515

-22 412

35 900

39 510

Totala utgifter

39 459

44 319

-4 860

484 635

708 561

708 847

Not:BP 00:3 = ESV:s Budgetprognos 2000:3 (2000-09-12), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]