Statsbudgetens månadsutfall
  Maj 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2000, mkr

Utfall

BP 00:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:2

SB inkl. TB

maj

maj

maj

jan-maj

2000

2000

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

294

330

-36

2 024

4 985

4 694

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

184

192

-8

626

1 618

1 572

3

Skatteförvaltning och uppbörd

428

419

9

2 376

6 181

5 922

4

Rättsväsendet

1 709

1 717

-8

9 249

23 503

22 744

5

Utrikesförvaltn. o int samverkan

188

174

14

1 326

2 975

2 808

6

Totalförsvar

3 338

4 014

- 676

14 898

45 703

46 661

7

Internationellt bistånd

1 199

921

279

6 614

15 070

13 237

8

Invandrare och flyktingar

278

314

-37

1 653

4 682

4 901

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 202

2 261

-60

13 647

29 372

27 488

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

8 242

7 951

291

39 839

97 380

93 970

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 809

2 812

-2

14 088

33 615

33 619

12

Ekonomisk trygghet för familjer

3 774

3 693

81

18 628

44 631

44 768

13

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

2 861

2 565

296

14 862

31 006

30 573

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

3 543

4 176

- 633

16 930

45 999

45 917

15

Studiestöd

1 120

1 172

-52

9 578

19 912

20 442

16

Utbildning o universitetsforskning

2 162

2 148

14

11 821

32 072

32 535

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

336

266

71

3 639

7 590

7 588

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

913

1 155

- 242

5 339

13 057

15 093

19

Regional utjämning och utveckling

246

335

-89

1 158

3 474

3 485

20

Allmän miljö- och naturvård

131

187

-56

671

1 796

1 721

21

Energi

64

83

-19

445

1 775

1 880

22

Kommunikationer

2 040

1 858

182

10 455

26 017

25 519

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

479

435

44

3 993

10 420

9 733

24

Näringsliv

252

206

47

1 322

3 157

3 001

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 148

8 102

45

40 823

98 811

97 667

26

Statsskuldsräntor m.m.

17 124

16 308

815

44 958

91 070

81 810

27

Avgiften till EU

1 738

1 732

6

9 041

23 390

23 083

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

6 000

Summa utgiftsområden

65 804

65 526

278

300 003

719 262

708 430

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

48 680

49 218

- 537

255 044

628 192

626 620

Kassamässig korrigering

685

0

685

-2 442

-45 700

-45 000

  varav överföring från
  AP-fonden

0

0

0

-11 250

-45 000

-45 000

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-4 279

-2 100

-2 179

-14 261

40 400

39 510

Totala utgifter

62 210

63 426

-1 216

283 300

713 962

702 940

Not:BP 00:2 = ESV:s Budgetprognos 2000:2 (2000-06-06), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]