Statsbudgetens
 månadsutfall

  Maj 2000

  Nr: 2000:5, 22 juni 2000


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2000:2]


Budgetsaldot för maj månad blev 8,9 mdkr, vilket är 3,8 mdkr lägre än vad som förväntades. Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 0,5 mdkr lägre än prognostiserat.

Maj månads utfall, mdkr

Utfall
maj

BP 00:2
maj

Avvikelse
maj

Ack. utfall
jan-maj

BP 00:2
2000

SB

Utgifter

62,2

63,4

-1,2

283,3

714,0

699,8

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

48,7

49,2

-0,5

255,0

628,2

623,53)

  Statsskuldsräntor m.m.

17,1

16,3

0,8

45,0

91,1

81,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-3,6

-2,1

-1,5

-16,7

-5,3

-5,5

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-11,2

-45,0

-45,0

Inkomster

71,1

76,2

-5,1

339,2

759,2

782,3

Budgetsaldo

8,9

12,7

-3,8

55,9

45,2

82,5

BP 00:2 = ESV:s Budgetprognos 2000:2 (2000-06-06), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.


De totala utgifterna uppgick till 62,2 mdkr, vilket är 1,2 mdkr lägre än prognosen. Utgifterna för Totalförsvar, Arbetsmarknad och arbetsliv samt Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre än beräknat, medan Statsskuldsräntor m.m. och den kassamässiga korrigeringsposten blev högre.De totala inkomsterna uppgick till 71,1 mdkr, vilket är 5,1 mdkr lägre än beräknat. Främst underskreds prognoserna för betalningsdifferensen och socialavgifter med 7,2 mdkr respektive 0,4 mdkr. Utfallet för inkomstskatter och mervärdesskatt blev däremot högre än prognostiserat. Huvuddelen av avvikelsen mot beräknat är hänförlig till ändrad månadsfördelning och påverkar därmed inte helårsprognosen.


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2000:2) publicerades den 6 juni 2000. Nästa budgetprognos presenteras den 12 september 2000.Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post Carl.J.Norden@esv.se
Anders Wirhed (utgifter), tel 08-690 43 02 e-post Anders.Wirhed@esv.se
Hwan Willén (inkomster), tel 08-690 44 33 e-post Hwan.Willen@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]