Statsbudgetens
 månadsutfall
   Mars 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2000, mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB

mars

mars

mars

jan-mars

2000

2000

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

455

480

-25

1 360

4 762

4 461

2

Samhallsekonomi och finansforvaltn.

126

134

-8

324

1 639

1 578

3

Skatteforvaltning och uppbord

584

676

-93

1 458

6 263

5 922

4

Rattsvasendet

2 270

2 185

85

5 899

23 457

22 667

5

Utrikesforvaltn. o int samverkan

163

180

-16

918

3 123

2 983

6

Totalforsvar

3 418

3 045

373

8 048

45 723

46 649

7

Internationellt bistand

878

1 302

- 424

3 858

15 085

13 237

8

Invandrare och flyktingar

405

526

- 121

1 049

4 752

4 901

9

Halsovard, sjukvard och omsorg

4 596

2 075

2 522

9 114

26 875

25 363

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

8 033

7 902

131

23 666

97 272

92 470

11

Ekonomisk trygghet vid alderdom

2 828

2 815

13

8 494

33 644

33 619

12

Ekonomisk trygghet for familjer

3 776

3 582

195

11 157

44 610

44 756

13

Ekonomisk trygghet vid arbetsloshet

3 116

2 407

709

9 241

30 861

30 573

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

3 844

3 991

- 147

10 287

45 500

46 130

15

Studiestod

1 594

1 701

- 107

5 944

19 941

20 981

16

Utbildning o universitetsforskning

3 157

3 066

90

7 560

32 101

32 573

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

363

374

-12

2 105

7 574

7 570

18

Samhallsplanering, bostad o byggande

1 193

1 425

- 232

3 337

13 859

15 592

19

Regional utjamning och utveckling

223

275

-52

694

3 701

3 310

20

Allman miljo- och naturvard

101

141

-40

432

1 815

1 721

21

Energi

100

112

-12

309

1 774

1 446

22

Kommunikationer

1 930

1 660

270

7 273

26 158

25 532

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

459

757

- 298

2 571

10 871

9 726

24

Naringsliv

276

215

61

902

3 151

2 983

25

Allmanna bidrag till kommuner

8 244

8 148

96

24 557

98 807

97 667

26

Statsskuldsrantor m.m.

1 925

2 062

- 137

16 674

90 070

81 810

27

Avgiften till EU

1 317

1 283

34

5 557

23 301

23 083

Forandring av anslagsbehallningar

0

0

0

0

0

6 000

Summa utgiftsområden

55 375

52 518

2 857

172 789

716 688

705 303

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

53 451

50 456

2 994

156 115

626 618

623 493

Kassamässig korrigering

-12 233

-10 250

-1 983

-4 518

-45 700

-45 000

  varav överföring från
  AP-fonden

-11 250

-11 250

0

-11 250

-45 000

-45 000

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-1 409

- 900

- 509

-5 218

41 000

39 510

Totala utgifter

41 733

41 368

365

163 054

711 988

699 813

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]