Statsbudgetens månadsutfall
   Mars 2000
          
[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Statsbudgetens saldo för mars månad år 2000 blev 11,8 mdkr, vilket är 1,8 mdkr högre än prognosen. Totala utgifter och inkomster översteg prognosen med 0,4 mdkr respektive 2,1 mdkr.

Utgifter
Utfallet för utgiftsområdena (uo) blev 55,4 mdkr och översteg därmed prognosen med 3,0 mdkr. Nedan följer en kort beskrivning per utgiftsområde av de största avvikelserna.

Utgiftsområde 6 Totalförsvar
Utfallet blev 3,4 mdkr, vilket är 0,4 mdkr högre än vad som beräknats i prognosen. En stor del av avvikelsen återfinns på Försvarsmaktens anslag för förbandsverksamhet och materiel. Förklaringen är främst en felaktig månadsfördelning av prognosen för förbandsverksamhet.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utgifterna inom området uppgick till 0,9 mdkr vilket är 0,4 mdkr lägre än prognosen. En stor del av avvikelsen förklaras av att betalningar till två FN-organ, UNHCR och UNIFEM, försenats samt att endast en del av bidraget till WFP betalades i mars och resten senarelades till april. Resterande avvikelse förklaras av ett lågt utfall för Bilateralt utvecklingssamarbete, -0,1 mdkr. Detta har främst två orsaker, dels låga utbetalningar för vissa afrikanska länder hittills i år, dels har ett par stora utbetalningar för krediter skjutits fram till april.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Utfallet uppgick till 4,6 mdkr, vilket är 2,5 mdkr högre än vad som beräknats i prognosen. Den största enskilda avvikelsen hänför sig till anslaget Bidrag till läkemedelsförmåner, 2,3 mdkr. Utgifterna för anslaget uppgick till 3,6 mdkr. Enligt regeringsbeslut har 1,2 mdkr betalats ut den 30 mars, vilket inte var beräknat i prognosen. Anledningen till denna utbetalning är den s.k. förlustdelningen för 1999 mellan staten och landstingen. Dessutom har utbetalningar för två månader gjorts i mars, vilket får till följd att någon utbetalning under april inte kommer att ske.

Utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet
Utfallet blev 3,1 mdkr, vilket är 0,7 mdkr högre än vad som beräknats i prognosen. Det är framför allt på anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning som utgifterna blivit högre. I prognosen beräknas den öppna arbetslösheten för år 2000 uppgå till i genomsnitt 4,7 procent. Enligt SCB:s senaste arbetskraftundersökning uppgick den genomsnittliga arbetslösheten i mars till 5,1 procent (motsvarande siffra för februari var 5,4 procent). Säsongsrensade data visar att sysselsättningen fortsatt att öka mellan februari och mars samtidigt som antalet arbetslösa visar en svag tendens till minskning.

Riksgäldskontorets nettoutlåning blev för mars -1,4 mdkr, vilket kan jämföras med prognosen på -0,9 mdkr. En avvikelse på 0,3 mdkr beror på en icke prognostiserad minskad inlåning på myndigheternas räntekonton (lägre behållning), vilket till stor del motsvaras av en kassamässig korrigering åt motsatt håll. Avvikelsen i övrigt (-0,9 mdkr) beror huvudsakligen på ökad inlåning från Exportkreditnämnden.

Den kassamässiga korrigeringsposten uppgick till -12,2 mdkr, att jämföra med prognosen som uppgick till -10,2 mdkr. Den stora kassamässiga korrigeringsposten orsakas främst av en överföring från AP-fonden på 11,2 mdkr, helt i enlighet med prognosen. Inbetalningen utgör den första fjärdedelen av det totala beloppet för år 2000 på 45,0 mdkr.Inkomster
Inkomsterna uppgick till 53,6 mdkr, vilket är 2,1 mdkr högre än prognostiserat. Den största avvikelsen, 2,1 mdkr, avser juridiska personers inkomstskatter och förklaras av att de debiterade skatterna höjts för mars. Vidare blev inkomsterna från socialavgifter och allmän pensionsavgift 1,4 mdkr högre än beräknat. Betalningsdifferenserna blev däremot 1,8 mdkr lägre än prognostiserat.

Nettoinkomsterna av fysiska personers inkomstskatt blev 2,5 mdkr i mars, vilket är 0,9 mdkr högre än prognostiserat. Av avvikelsen beror 0,7 mdkr på att debiterad A-skatt blev högre än beräknat.

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 8,8 mdkr, vilket är 2,1 mdkr mer än beräknat. Det höga utfallet förklaras av höjda debiteringar i mars för inkomståret 1999. I februari gjordes stora kompletteringsbetalningar. Detta medförde överskott på skattekontot. För företag med t.ex. stor återbetalning av mervärdesskatt utbetalas överskott automatiskt. För att undvika att kompletteringsbetalningarna därigenom skulle återbetalas höjdes den debiterade skatten i mars.

Betalningsdifferensen i mars uppgick till –1,1 mdkr medan prognosen var 0,8 mdkr. Avvikelsen förklaras troligtvis av debiteringarna av juridiska personer, eftersom inbetalningarna som föranlett dessa debiteringar redan gjorts i februari.

Nettoinkomsterna från socialavgifter och allmän pensionsavgift för mars blev 16,8 mdkr vilket är 1,4 mdkr högre än beräknat. Utfallet för arbetsgivaravgifterna blev 0,8 mdkr högre än beräknat och utfallet för inkomsttiteln Avräkning av socialavgifter blev 0,6 mdkr högre än prognosen.

Nettoinkomsterna av mervärdesskatt blev 13,5 mdkr, vilket är 0,8 mdkr lägre än prognostiserat. Månadens avvikelse förklaras av att debiterade återbetalningar av mervärdesskatt var större än beräknat.


Utgiftstaket
Det statliga utgiftstaket för år 2000 är fastställt till 765 mdkr. Samtliga utgiftsområden, exklusive uo 26 Statsskuldsräntor m.m. samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot ESV:s senaste prognos och ackumulerat utfall för år 2000.Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2000, mdkr

 

Statsbudget

BP 00:1

Utfall
jan-mars

Statsbudgetens totala utgifter

699,8

712,0

163,1

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

76,3

85,4

6,9

   Statsskuldsräntor

81,8

90,1

16,7

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

-5,5

-4,7

-9,7

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

623,52)

626,6

156,1

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

140,0

140,2

34,7

Budgeteringsmarginal

1,5

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

765,0

766,9

190,8

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.

Information lämnas av Catarina Frank-Lundkvist (utgifter), tel 08-690 42 47, Hwan Willén (inkomster), tel 08-690 44 33 och Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86. Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista arbetsdagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Prognosenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]