Statsbudgetens
 månadsutfall
   Februari 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2000, mkr

Utfall

BP 00:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:1

SB inkl. TB

feb

feb

feb

jan-feb

2000

2000

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

377

377

0

905

4 762

4 461

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

106

106

0

198

1 639

1 578

3

Skatteförvaltning och uppbörd

434

434

0

874

6 263

5 922

4

Rättsväsendet

1 671

1 671

0

3 629

23 457

22 667

5

Utrikesförvaltn. o int samverkan

296

296

0

755

3 123

2 983

6

Totalförsvar

3 146

3 146

0

4 629

45 723

46 649

7

Internationellt bistånd

1 358

1 358

0

2 981

15 085

13 237

8

Invandrare och flyktingar

262

262

0

644

4 752

4 901

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 345

2 345

0

4 517

26 875

25 363

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

7 875

7 875

0

15 633

97 272

92 470

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 827

2 827

0

5 666

33 644

33 619

12

Ekonomisk trygghet för familjer

3 714

3 714

0

7 381

44 610

44 756

13

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

2 997

2 997

0

6 125

30 861

30 573

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

3 464

3 464

0

6 443

45 500

46 130

15

Studiestöd

1 681

1 681

0

4 350

19 941

20 981

16

Utbildning o universitetsforskning

2 211

2 211

0

4 404

32 101

32 573

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

246

246

0

1 743

7 574

7 570

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

976

976

0

2 144

13 859

15 592

19

Regional utjämning och utveckling

329

329

0

471

3 701

3 310

20

Allmän miljö- och naturvård

143

143

0

331

1 815

1 721

21

Energi

127

127

0

210

1 774

1 446

22

Kommunikationer

1 853

1 853

0

5 342

26 158

25 532

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

1 047

1 047

0

2 112

10 871

9 726

24

Näringsliv

192

192

0

626

3 151

2 983

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 183

8 183

0

16 313

98 807

97 667

26

Statsskuldsräntor m.m.

5 751

5 751

0

14 750

90 070

81 810

27

Avgiften till EU

1 060

1 060

0

4 240

23 301

23 083

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

6 000

Summa utgiftsområden

54 668

54 668

0

117 414

716 688

705 303

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

48 918

48 918

0

102 665

626 618

623 493

Kassamässig korrigering

4 781

4 781

0

7 715

-45 700

-45 000

  varav överföring från
  AP-fonden

0

0

0

0

-45 000

-45 000

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-3 474

-3 474

0

-3 809

41 000

39 510

Totala utgifter

55 975

55 975

0

121 321

711 988

699 813

Not:BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]