Statsbudgetens
 månadsutfall

 Februari 2000

  Nr: 2000:2 31 mars 2000


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     
ESV:s senaste prognos
[BP 2000:1]


Budgetsaldot för februari månad blev 28,8 mdkr. ESV har i sin senaste prognos fullt ut tagit hänsyn till februariutfallet. Därför finns inga avvikelser mellan prognos och utfall.

Februari månads utfall, mdkr

Utfall
feb

BP 00:1
feb

Avvikelse
feb

Ack. utfall
jan-feb

BP 00:1
2000

SB

Utgifter

56

56

0

121,3

712

699,8

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

48,9

48,9

0

102,7

626,6

623,53)

  Statsskuldsräntor m.m.

5,8

5,8

0

14,7

90,1

81,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

1,3

1,3

0

3,9

-4,7

-5,5

    varav överföring från
    AP-fonden

0

0

0

0

-45

-45

Inkomster

84,8

84,8

0

150,3

711,9

782,3

Budgetsaldo

28,8

28,8

0

29

-0,1

82,5

BP 00:1 = ESV:s Budgetprognos 2000:1 (2000-03-30), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifterna uppgick till 56,0 mdkr. Utgifterna som omfattas av det statliga utgiftstaket blev 48,9 mdkr. Inom utgiftsområdena Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp och Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet blev utgifterna höga, vilket har föranlett upprevideringar i den senaste prognosen.De totala inkomsterna uppgick till 84,8 mdkr. Av detta belopp är 40 procent (33,8 mdkr) betalningsdifferens. Den stora betalningsdifferensen förklaras delvis av stora kompletterings-
inbetalningar, bl.a. som en följd av stora realisationsvinster under 1999.

Nästa budgetprognos presenteras den 6 juni 2000.


Information lämnas av 
Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86 e-post CarlJ.Nordén@esv.se
Catarina Frank-Lundkvist (utgifter), tel 08-690 42 47 e-post Catarina.Frank-Lundkvist@esv.se
Martin Palm (inkomster), tel 08-690 43 51 e-post martin.palm@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]