Statsbudgetens
 månadsutfall
   Februari 2000
          
[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Statens budgetsaldo för februari månad blev 28,8 mdkr. ESV har i sin senaste prognos fullt ut tagit hänsyn till utfallet för såväl inkomster som utgifter. Därför finns inga avvikelser att kommentera.

Utgifter
De totala utgifterna uppgick till 56,0 mdkr. Utfallet för utgiftsområdena (uo) blev 54,7 mdkr varav Statsskuldsräntor m.m. (uo 26), vilka inte omfattas av det statliga utgiftstaket, utgjorde 5,8 mdkr. Riksgäldskontorets nettoutlåning blev för februari -3,5 mdkr, varav -2,3 mdkr utgjorde ökad inlåning på myndigheternas räntekonton, vilket till stor del motsvarades av en kassamässig korrigering åt motsatt håll. Den kassamässiga korrigeringsposten uppgick totalt till 4,8 mdkr.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Utfallet för februari uppgick till 7,9 mdkr. Ett högt utfall återfinns främst på anslaget Sjukpenning och rehabilitering, 2,8 mdkr. Även föregående månad var utgifterna höga på detta anslag, vilket har föranlett en upprevidering i den senaste prognosen.

Utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet
Utfallet för februari uppgick till 3,0 mdkr. Utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning blev höga i februari och även i januari. Detta har lett till att prognosen har reviderats upp.

I prognosen beräknas den öppna arbetslösheten för helåret 2000 uppgå till i genomsnitt
4,7 procent av arbetskraften. Enligt SCB:s arbetskraftundersökning för januari och februari uppgick den genomsnittliga arbetslösheten till 5,7 respektive 5,4 procent. Säsongsrensade data visar att sysselsättningen mellan januari och februari fortsatt att öka samtidigt som antalet arbetslösa var oförändrat.

Inkomster
Inkomsterna uppgick till 84,8 mdkr. De största inkomsterna avser inkomsthuvudgruppen 1600, Betalningsdifferenser. Betalningsdifferensen i februari är en indikation på realisationsvinsternas storlek under 1999, eftersom betalningsdifferensen i februari till stor del består av kompletteringsinbetalningar avseende föregående år. Den stora betalningsdifferensen har föranlett en höjning av prognosen på realisationsvinsterna. Även inkomsterna av mervärdesskatt var höga i februari. ESV:s senaste prognos på dessa inkomster har höjts med hänsyn till en högre prognos på hushållens konsumtionsutgifter.

 

Utgiftstaket
Det statliga utgiftstaket för år 2000 är fastställt till 765 mdkr. Samtliga utgiftsområden, exklusive uo 26 Statsskuldsräntor m.m. samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot ESV:s senaste prognos och ackumulerat utfall för år 2000.Det statliga utgiftstaket för 2000 är fastställt till 765 mdkr. Samtliga utgiftsområden, exklusive uo 26 Statsskuldsräntor m.m. omfattas av taket. Dessutom tillkommer ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten. Detta ställs i nedanstående tabell mot ESV:s prognos och ackumulerat utfall för 2000.

Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2000, mdkr

 

Statsbudget

BP 00:1

Utfall
jan-feb

Statsbudgetens totala utgifter

699,8

712

121,3

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

76,3

85,4

18,7

   Statsskuldsräntor

81,8

90,1

14,7

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

-5,5

-4,7

3,9

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

623,52)

626,6

102,7

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

140

140,2

23,1

Budgeteringsmarginal

1,5

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

765

766,9

125,7

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.

Information lämnas av Catarina Frank-Lundkvist (utgifter), tel 08-690 42 47, Martin Palm (inkomster), tel 08-690 43 51 och Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86. Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista arbetsdagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Prognosenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]