Statsbudgetens månadsutfall
  December 2000
                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]

Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2000, mkr

Utfall

BP 00:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 00:4

SB inkl. TB

dec

dec

dec

jan-dec

2000

2000

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

475

450

25

4 825

4 834

4 716

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

139

195

-56

1 493

1 574

1 572

3

Skatteförvaltning och uppbörd

701

717

-16

6 184

6 222

5 922

4

Rättsväsendet

2 439

2 419

21

23 316

23 305

22 744

5

Utrikesförvaltn. o int samverkan

285

295

-10

2 995

3 008

2 808

6

Totalförsvar

10 657

7 407

3 250

46 120

44 722

46 661

7

Internationellt bistånd

2 473

1 939

535

15 293

14 963

13 237

8

Invandrare och flyktingar

548

488

60

4 474

4 461

4 901

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

1 350

2 371

-1 021

28 567

29 630

27 488

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

8 830

8 983

- 153

97 945

98 138

96 270

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 781

2 783

-1

33 538

33 557

33 619

12

Ekonomisk trygghet f familjer o barn

3 725

3 738

-13

44 596

44 622

44 768

13

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

2 087

2 410

- 323

33 224

33 415

33 873

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

4 269

4 133

136

41 077

41 055

45 917

15

Studiestöd

2 207

1 044

1 164

19 681

18 551

20 442

16

Utbildning o universitetsforskning

3 408

3 400

8

31 559

31 544

32 513

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

396

380

17

7 588

7 591

7 597

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

785

1 136

- 350

11 855

12 236

14 629

19

Regional utjämning och utveckling

506

460

46

3 006

3 136

3 485

20

Allmän miljö- och naturvård

269

221

48

1 698

1 686

1 721

21

Energi

231

193

38

1 732

1 705

1 880

22

Kommunikationer

2 768

3 454

- 686

25 064

25 949

25 669

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

1 920

2 255

- 336

9 715

10 093

9 733

24

Näringsliv

705

351

354

3 819

3 348

3 001

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 264

8 531

- 267

97 535

98 219

98 286

26

Statsskuldsräntor m.m.

6 244

5 501

743

90 213

90 620

81 810

27

Avgiften till EU

2 928

2 908

20

22 295

22 344

23 083

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

6 000

Summa utgiftsområden

71 393

68 159

3 234

709 408

710 527

714 344

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

65 148

62 657

2 491

619 194

619 907

632 534

Kassamässig korrigering

-15 422

-4 830

-10 592

-38 659

-37 950

-45 000

  varav överföring från
  AP-fonden

-11 250

-11 250

0

-45 000

-45 000

-45 000

Riksgäldskontorets nettoutlåning

11 936

15 242

-3 306

27 744

31 050

39 510

Totala utgifter

67 907

78 571

-10 664

698 493

703 627

708 853

Not:BP 00:4 = ESV:s Budgetprognos 2000:4 (2000-12-12), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]