Statsbudgetens månadsutfall
   December 2000
          
[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Statens budgetsaldo för december månad 2000 blev –3,7 mdkr. Det är 14,9 mdkr högre än prognostiserat. Det preliminära ackumulerade budgetsaldot t.o.m. december blev 101,9 mdkr. Det ackumulerade utfallet för utgifterna innebär att utgiftstaket för 2000 beräknas underskridas med 5,7 mdkr vilket innebär en marginal till taket som är 0,7 mdkr högre än prognostiserat. Observera att utfallet är preliminärt och att det kommer att ändras i samband med myndigheternas bokslut. Det slutliga underskridandet av taket kommer sannolikt att bli lägre. Utfallet för budgetsaldot, vilket överensstämmer med statens lånebehov, är dock definitivt.

Utgifter
Utfallet för utgiftsområdena (uo) blev 71,4 mdkr och överskred därmed prognosen med 3,2 mdkr. Nedan följer en kort beskrivning av de utgiftsområden som har de största avvikelserna. Därefter kommenteras kortfattat Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringsposten.

Utgiftsområde 6 Totalförsvar
Utgifterna blev högre än beräknat. Avvikelser finns främst på två anslag. Anslaget förbandsverksamhet och beredskap blev högre än beräknat, vilket innebär att årsutfallet kommer att bli högre än prognosen. Utfallet på anslaget för materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling blev även det betydligt högre än prognosen för såväl budgetåret som december. Anledningen till det högre utfallet på materielanslaget är att FMV fakturerat betydligt mer än vad som tidigare antogs. Den högre faktureringen uppvägs till stor del av att november månads fakturering var låg.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Avvikelsen för utgiftsområdet i december, liksom ackumulerat hänför sig framför allt till anslaget Biståndsverksamhet. Detta beror främst på senarelagda utbetalningar från UD och Sida. Utfallet överstiger årsprognosen främst beroende på en nyligen beslutad höjning av utgiftsnivån för verksamhetsområdet Biståndsverksamhet (Regeringsbeslut 2000-12-21).

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Utfallet för utgiftsområdet blev lägre än prognostiserat. De största avvikelserna återfinns för anslagen Bidrag för läkemedelsförmånen samt Sjukvårdsförmåner. Avvikelsen för läkemedelsförmåner beror på att det endast gjorts utbetalningar som svarar mot anslagets kredit. I nuläget är det inte bestämt när återstående belopp avseende decemberutfallet skall utbetalas.

Utfallet för anslaget sjukvårdsförmåner är lägre än prognostiserat. Sena faktureringar kan dock medföra en ökad belastning på anslaget i det definitiva utfallet.

Utgiftsområde 15 Studiestöd
Utgifterna för studiestöd blev högre än beräknat. Främst kan detta hänföras till anslagen Studiemedel m.m. och Vuxenstudiestöd m.m. I prognosen antogs att CSN för 2000 skulle använda en kassamässig avräkningsprincip för utgifterna under anslagen. I december belastade dock CSN anslagen med en utgiftsmässig redovisningsprincip. Främst är det räntesubventionerna under anslaget Studiemedel som ökar till följd av den ändrade redovisningsprincipen.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utfallet för december blev lägre än beräknat, vilket även gäller det ackumulerade utfallet. De största differenserna finns på anslagen Väghållning och statsbidrag och Banverket: Banhållning. Anslagsbelastningarna för Vägverket och Banverket är dock inte klara. Uppskattningsvis beräknar Vägverket att anslagsbelastningen kommer att öka, vilket innebär att avvikelsen kommer att minska.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m
Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Avvikelsen för december förklaras främst av större ränteutgifter för lån i svenska kronor än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen går åt motsatt håll eftersom den negativa novemberavvikelsen var större.

Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre än beräknat, vilket främst är hänförligt till tre poster; myndigheternas räntekonton (ca –5 mdkr), AB Svenska Spel (ca -2 mdkr) och de så kallade kommunmomskontona (ca 4 mdkr).

Behållningarna på myndigheternas räntekonton har ökat under året, vilket inte prognostiserats. Detta medför en kassamässig korrigering åt motsatt håll i samma storleksordning.

Avvikelsen för AB Svenska Spel beror på att fr.o.m. november redovisas inbetalade överskottsmedel avseende 2000 på ett räntelöst konto i RGK. Detta i avvaktan på inleverans till inkomsttitel. I prognosen antogs att dessa medel skulle betalas till Statsverkets checkräkning och att det därmed skulle uppstå en kassamässig korrigering. Någon avvikelse vad gäller budgetsaldo uppstod därmed inte.

För kommunmomskontona antogs i prognosen, i enlighet med budgetpropositionen, att underskotten på kontona skulle komma att regleras innan årskiftet genom en betalning från Statsverkets checkräkning till Riksgäldskontorets checkräkning. Denna reglering görs dock i början av 2001. Statsbudgetens utfall för 2000 avseende posterna RGK:s nettoutlåning och Kassamässig korrigering kommer dock att justeras enligt regeringsbeslut den 18 januari 2001.

Den kassamässiga korrigeringsposten för december blev betydligt lägre än prognosen. Årsprognosen stämde dock bättre. Avvikelsen i december beror till stor del på den i prognosen felaktiga kassamässiga korrigeringen i november. Posten kommer att korrigeras för bland annat ovan nämnda redovisning av kommunmomsen.

Inkomster
Inkomsterna uppgick till 64,2 mdkr, vilket är 9,0 mdkr högre än i prognosen. Det är främst skatterna som blivit högre än beräknat.

Nettoinkomsterna av fysiska personers inkomstskatt blev enligt det preliminära utfallet högre än prognostiserat. Enligt RSV är dock utfallet för vissa inkomstundertitlar felaktigt. Sammantaget kommer utfallet för dessa inkomstundertitlar att justeras ned med ca. 3,3 mdkr. Således beräknas avvikelsen, efter korrigering för felaktigt utfall, bli ca 1,6 mdkr. Framför allt är det den debiterade A-skatten som blev högre än beräknat. Ackumulerat blir avvikelsen högre beroende på att den debiterade skatten minus den slutliga skatten blev högre i november än beräknat.

Nettoinkomsterna av juridiska personers inkomstskatt blev enligt det preliminära utfallet lägre än vad som beräknades i budgetprognosen. Detta beror dock på ett felaktigt registrerat utfall. Enligt RSV kommer utfallet att justeras upp med 3,2 mdkr. Prognosen skulle därmed, i stort sätt, överensstämma med utfallet.

Nettoinkomsterna av mervärdesskatt inklusive omföringar från andra inkomsttitlar, blev högre än väntat. Främst är det inbetalningar från Tullverket och debiterad mervärdesskatt att betala som blev högre än beräknat.

Betalningsdifferenser, skattekonto Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas bl.a. skillnaden mellan inbetalningarna på skattekontot och debiteringarna enligt skattedeklarationerna. Dessa avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Avvikelsen beror till stor del på att kompletteringsinbetalningarna avseende inkomstår 2000 blev högre än beräknat.

Utgiftstaket
Det statliga utgiftstaket för 2000 är fastställt till 765 mdkr. Samtliga utgiftsområden, exklusive uo 26 Statsskuldsräntor m.m., samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot ESV:s senaste prognos samt preliminärt utfall för 2000.Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2000, mdkr

 

Statsbudget

BP 00:4

Utfall
jan-dec

Statsbudgetens totala utgifter

699,8

703,6

698,5

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

76,3

83,7

79,3

   Statsskuldsräntor

81,8

90,6

90,2

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

-5,5

-6,9

-10,9

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

623,52)

619,9

619,2

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

140,0

140,1

140,1

Budgeteringsmarginal

1,5

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

765,0

760,0

759,3

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.

Information lämnas av Carl J Nordén (prognoschef), tel 08-690 43 86, Joachim Waern (utgifter), tel 08-690 44 23, Hwan Willén (inkomster), tel 08-690 44 33.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista måndagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Prognosenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]