Statsbudgetens
 månadsutfall

 Januari 2000

  Nr: 2000:1 29 februari 2000


[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [Kommentarer]     


Budgetsaldot för januari månad blev 0,2 mdkr. Utgifterna som omfattas av det statliga utgiftstaket (inkl. ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten) blev i nivå med prognosen.

Januari månads utfall, mdkr

Utfall
jan

BP 00:0
jan

Avvikelse
jan

Ack. utfall
jan

BP 00:0
2000

SB

Utgifter

65,3

70,4

-5

65,3

693,8

699,8

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

53,7

53,7

0,1

53,7

619,8

623,53)

  Statsskuldsräntor m.m.

9

7,6

1,4

9

80,3

81,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

2,6

9,1

-6,5

2,6

-6,2

-5,5

    varav överföring från
    AP-fonden

0

0

0

0

-45

-45

Inkomster

65,6

62

3,6

65,6

701,2

782,3

Budgetsaldo

0,2

-8,4

8,6

0,2

7,3

82,5

BP 00:0 = ESV:s Budgetprognos 1999:4 (1999-12-17), SB = Statsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 6,0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick till 65,3 mdkr vilket är 5,0 mdkr lägre än senaste prognos. Statsbudgetens utgifter som omfattas av taket ligger dock i nivå med prognosen. Relativt stora avvikelser finns på enskilda utgiftsområden. Dessa tar dock ut varandra på en aggregerad nivå.De totala inkomsterna uppgick till 65,5 mdkr, vilket är 3,6 mdkr högre än prognostiserat. Den största avvikelsen avser juridiska personers inkomstskatt och förklaras av att Stattums inbetalning av reavinstskatt från försäljningen av Pharmacia & Upjohn gjordes i januari i stället för i februari. Även övriga avvikelser förklaras till stor del av att månadsfördelningen av inkomsterna inte överensstämmer med ESV:s prognos.

Nästa budgetprognos (BP 2000:1) publicerar ESV den 30 mars 2000.


Information lämnas av 
Maria Rydbeck (t.f. chef för prognosenheten) tel 08-690 43 62 e-post maria.rydbeck@esv.se
Thomas Nielsen (utgifter), tel 08-690 43 54 e-post thomas.nielsen@esv.se
Martin Palm (inkomster), tel 08-690 43 51 e-post martin.palm@esv.se


[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]   [ Kommentarer ]