ESV 2010:15 Version 2.5

 

ESV_2.JPG

Effektivisera era inköp med e-beställningar - stödpaket version 2.5

Välkommen till stödpaketet för e-beställningar!

ESV har tagit fram detta stödpaket för det förändringsarbete alla myndigheter står inför i samband med införandet av e-beställningar. Med stödpaketets hjälp hoppas vi underlätta ert förändringsarbete, minska er resursförbrukning, och lättare samordna ert arbete med övriga myndigheter. Stödpaketet gör det möjligt att återanvända och sprida erfarenheter inom statsförvaltningen.

 

Stödpaketet är ett frivilligt stöd och kan användas efter eget behov. Det har utarbetats med hjälp av ett flertal myndigheter, som har kommit olika långt i sitt arbete att införa e-beställningar. Vi vill rikta ett stort tack till alla er som bidragit med erfarenheter, granskning och exempel till detta material.

 

Har du frågor om stödpaketet eller förslag till framtida vidareutveckling, kontakta oss på e-handel@esv.se.

Införandet av e-beställningar i statsförvaltningen

Ett mål i regeringens handlingsplan för elektronisk förvaltning är att den statliga förvaltningen ska kunna hantera sina inköp elektroniskt vid utgången av 2013. Syftet är att med stöd av IT utveckla myndigheternas rutiner kring inköp för att uppnå kostnadsbesparingar och förbättrad kvalitet och service. Redan idag hanterar myndigheterna sina fakturor elektroniskt och införandet av e-beställningar innebär nästa steg i detta utvecklingsarbete.

 

Syftet med att införa e-beställningar är att uppnå:

 

För att kunna nå dessa effekter behöver ni på myndigheten arbeta strategiskt med inköpsfrågor och införa ett IT-stöd för e-handel som stödjer de önskade inköpsprocesserna. En central del i arbetet är att ni bestämmer vilka mål och strategier myndigheten ska ha för inköpsverksamheten, hur inköpsprocesserna ska se ut och hur inköpsorganisationen ska anpassas till inköpsprocesserna. Se avsnittet Verktyg fas 1, där finns en broschyr om vad införandet innebär och broschyren kan spridas i er organisation.

Fördelar med e-handel

Det finns många potentiella fördelar med e-handel, både ekonomiska och kvalitativa.

Kostnadsbesparingar

Förenklad hantering

Handla rätt

Förbättrad kvalitet och service

Beräknad tid för förändringsarbetet

Tidsåtgången för att börja arbeta strategiskt med inköpsfrågor samt att införa ett IT-stöd för e-handel beror både på hur stor er myndighet är, och hur stora förändringar ni väljer att genomföra inom ramen för kraven på e-beställningar. Läs mer om beräknad tidsåtgång i avsnittet Projektledning.