Rapportera resultatinformation för RRF

Myndigheter som ansvarar för åtgärder som ingår i Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) ska rapportera finansiell information och resultatinformation samt lämna en förvaltningsförklaring till ESV. Instruktioner för hur myndigheten rapporterar informationen kommer du att hitta i den nya modulen i statredovisningssystemet i Hermes.

Sidan uppdateras löpande. Observera att informationen om rapporteringen och tidplanen kan komma att justeras efter att den svenska återhämtningsplanen har blivit godkänd.

Rapportera information till ESV

Ansvariga myndigheter ska rapportera resultatinformation till ESV via statsredovisningssystemet i Hermes i form av uppfyllande av mål och delmål, framsteg mot mål och delmål samt gemensamma indikatorer för RRF-medel under perioden 2020–2026.

Myndigheterna ska också lämna en förvaltningsförklaring som försäkrar att medlen har använts för avsett ändamål. Förvaltningsförklaringen skickas in via e-post till registrator@esv.se

Alla ansvariga myndigheter ska även rapportera RRF-medel som en del i den ordinarie finansiella redovisningen i Hermes.

Samordning av länsstyrelser, universitet och högskolor

Boverket och Naturvårdsverket ansvarar för att samordna länsstyrelsernas resultatinformation, medan Universitetskanslersämbetet samordnar universitet och högskolor. Mer information om den praktiska samordningen kommer längre fram.

Övriga ansvariga myndigheter ska lämna uppgifterna direkt till ESV.

Datum för inrapportering och inlämning

Information att rapportera Sista dag för inrapportering 2022
Uppfyllande av mål och delmål helår 2020 och 2021 28 februari
Framsteg mot mål och delmål 28 februari
Förvaltningsförklaring helår 2020 och 2021 28 februari
Gemensamma indikatorer 31 juli

Framsteg mot mål och delmål

15 september

Notera att myndigheterna ska rapportera gemensamma indikatorer för helåret senast den 30 januari nästföljande år. Eftersom den svenska återhämtningsplanen ännu inte är beslutad kommer det dock inte vara möjligt att göra detta vid det första tillfället i januari 2022. Den första indikatorrapporteringen kommer därför att ske den 31 juli. Tabellen kommer att uppdateras med datum för när rapporteringsperioderna öppnar.

Rapportera RRF-medel på särskilda anslagsposter eller delposter

För att kunna särskilja RRF-medel i den finansiella rapporteringen kommer regeringen (Regeringskansliet) att dela upp dessa medel på särskilda anslagsposter eller delposter i de ansvariga myndigheternas regleringsbrev. För 2021 räcker det att göra uppdelningen (omföringen) för helåret 2021.

Från och med 2022 ska myndigheterna rapportera direkt på dessa poster – minst kvartalsvis. Utfallet för anslagsposterna eller delposterna som rör RRF ska fördelas på S-koder precis som övriga anslagsposter eller delposter.

Så omför ni myndighetens RRF-medel för 2021

De åtgärder som Sverige kommer att få ersättning för är redan planerade åtgärder som ingår i myndighetens verksamhet sedan tidigare. Eftersom det inte handlar om någon ny verksamhet ska ni endast föra om det utfall som myndigheten tidigare har rapporterat på den ursprungliga anslagsposten, till den nya särskilda posten. Fördelningen mellan de olika anslagsposterna ska göras senast i samband med inrapporteringen av helåret 2021.

Myndigheten bör göra en manuell omföring mellan anslagsposterna i sitt lokala ekonomisystem. Myndigheten kan också göra omföringen direkt i Hermes. Tänk dock på att om ni gör omföringen direkt i Hermes kommer den att raderas om myndigheten behöver skicka in en ny fil. I sådana fall behöver ni alltså göra om omföringen i Hermes.

I Hermes krävs två moment vid varje inrapporteringstillfälle:

 1. Manuell justering av utfallet: Utfall/Inrapportering Utfall/Manuell rapportering.
 2. Justering av anslagsfördelningen: Utfall/Anslagsfördelning.

Rapportera mål och delmål

Vilka mål och delmål som respektive myndighet ska rapportera mot framgår av den svenska återhämtningsplanen. I Hermes kommer respektive myndighet att genom en rullista ges möjlighet att rapportera på aktuella mål och delmål för just den egna myndigheten.

Rapportera uppfyllande av mål och delmål

Uppfyllandena av mål och delmål ska kunna verifieras med underlag i revisionssyfte, vid förfrågan från bland annat ESV:s avdelning för EU-revision, Europeiska kommissionen, Olaf (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) och Europeiska revisionsrätten, i enlighet med artikel 22.2 e) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Rapportera även framsteg mot mål och delmål

Framstegen mot mål och delmål ska besvaras två gånger om året.

Rapportera gemensamma indikatorer

Europeiska kommissionen har beslutat om fjorton EU-gemensamma indikatorer. Vilka indikatorer som kommer att gälla för Sverige fastställs när den svenska återhämtningsplanen är beslutad. Vilka indikatorer som är aktuella för respektive myndighet kommer att framgå av en rullista i Hermes.

De gemensamma indikatorerna:

 1. Besparingar i årsförbrukningen av primärenergi.
 2. Ytterligare operativ kapacitet installerad för förnybar energi.
 3. Infrastruktur för alternativa bränslen (tank- eller laddningsstationer).
 4. Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämningar, okontrollerade skogsbränder och andra klimatrelaterade naturkatastrofer.
 5. Ytterligare bostäder med internetanslutning via nät med mycket hög kapacitet.
 6. Företag som får stöd att utveckla eller införa digitala produkter, tjänster och tillämpningsprocesser.
 7. Användare av nya och uppgraderade offentliga digitala tjänster, produkter och processer.
 8. Forskare som arbetar vid forskningsanläggningar som får stöd.
 9. Företag som får stöd (varav: små (däribland mikroföretag), medelstora och stora företag).
 10. Antal deltagare i utbildning.
 11. Antal personer som är anställda eller arbetssökande.
 12. Kapacitet hos nya eller moderniserade hälso- och sjukvårdsinrättningar.
 13. Klassrumskapacitet hos nya eller moderniserade barnomsorgs- och utbildningsinrättningar.
 14. Antal unga människor i åldern 15–29 år som får stöd.

Lämna en förvaltningsförklaring

I förvaltningsförklaringen ska myndigheten försäkra att

 • RRF-medlen har använts för avsett ändamål
 • uppgifterna som lämnats är fullständiga, korrekta och tillförlitliga
 • kontrollsystemen som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med alla tillämpliga regler.

Det gäller särskilt regler för undvikande av intressekonflikter och förebyggande av bedrägerier, korruption och dubbel finansiering från faciliteten och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241.

Frågor om RRF

ESV kan inte svara på frågor om själva genomförandet av åtgärderna eller om vilka mål, delmål och indikatorer som gäller för respektive myndighet. Sådana frågor hänvisar vi till myndighetens myndighetshandläggare på ansvarigt fackdepartement.

För frågor om själva inrapporteringen kan du kontakta Fråga ESV för redovisnings- och rapporteringsfrågor eller Fråga ESV om Hermes för systemfrågor.

Kontakt