Rapportera resultatinformation för RRF

Vissa myndigheter har av regeringen fått i uppdrag att rapportera resultatinformation och andra uppgifter till ESV inom ramen för den svenska återhämtningsplanen och EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Här informerar vi löpande om rapporteringsdatum, vilken information myndigheterna ska lämna och var den ska lämnas.

Myndigheterna som ansvarar för åtgärder inom Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) ska lämna följande information under perioden 2020–2026:

 • resultatinformation i form av uppfyllande av mål och delmål, framsteg mot mål och delmål samt gemensamma indikatorer för RRF-medel
 • en förvaltningsförklaring som försäkrar att medlen har använts för avsett ändamål
 • en sammanställning av alla relevanta revisioner av RRF som har genomförts av eller för myndigheten.

Rapportera resultatinformationen i Hermes

Myndigheternas resultatinformation ska rapporteras i en RRF-modul i statsredovisningssystemet i Hermes.

Länsstyrelsernas deltagande ryms inom ramen för Boverkets och Naturvårdsverkets åtgärder i den svenska återhämtningsplanen. Naturvårdsverket och Boverket ansvarar för denna inrapportering till ESV i Hermes. UKÄ samordnar rapporteringen för universitet och högskolor.

Övriga myndigheter ska lämna uppgifterna direkt till ESV i Hermes. Instruktioner för att rapportera informationen hittar du i RRF‑modulen.

Mål och delmål

Vilka mål och delmål som respektive myndighet ska rapportera framsteg mot och uppfyllanden av framgår av den svenska återhämtningsplanen. Vilka mål och delmål som är aktuella för respektive myndighet finns i RRF‑modulen i Hermes.

Uppfyllandena av mål och delmål ska kunna verifieras med underlag, bland annat i revisionssyfte vid förfrågan från exempelvis

 • ESV:s avdelning för EU-revision
 • Europeiska kommissionen
 • Olaf (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning)
 • Europeiska revisionsrätten.

Det regleras i artikel 22 i den så kallade RRF-förordningen (europa.eu).

Gemensamma indikatorer

Europeiska kommissionen har beslutat om 14 stycken EU-gemensamma indikatorer (europa.eu). Vilka indikatorer som kommer att gälla för Sverige ska fastställas i en operativ överenskommelse mellan Sverige och kommissionen.

I och med att Sverige och kommissionen ännu inte har slutit denna operativa överenskommelse har Regeringskansliet gjort en initial bedömning av vilka indikatorer som ska rapporteras i den första rapporteringsomgången.

Aktuella gemensamma indikatorer för rapporteringen den 1–5 augusti 2022:

 • Besparingar i årsförbrukningen av primärenergi
 • Infrastruktur för alternativa bränslen (tank- eller laddningsstationer)
 • Ytterligare bostäder med internetanslutning via nät med mycket hög kapacitet
 • Användare av nya och uppgraderade offentliga digitala tjänster, produkter och processer
 • Forskare som arbetar vid forskningsanläggningar som får stöd
 • Företag som får stöd (varav: små (däribland mikroföretag), medelstora och stora företag)
 • Antal deltagare i utbildning
 • Antal personer som är anställda eller arbetssökande
 • Klassrumskapacitet hos nya eller moderniserade barnomsorgs- och utbildningsinrättningar
 • Antal unga människor i åldern 15–29 år som får stöd.

Lämna förvaltningsförklaringen via e-post till ESV eller UKÄ

Länsstyrelserna behöver inte lämna någon förvaltningsförklaring. Övriga myndigheter ska i sin förvaltningsförklaring försäkra att

 • RRF-medlen har använts för avsett ändamål
 • uppgifterna som lämnats är fullständiga, korrekta och tillförlitliga
 • kontrollsystemen som införts ger tillräckliga garantier för att medlen har förvaltats i enlighet med alla tillämpliga regler.

Det gäller särskilt regler för undvikande av intressekonflikter och förebyggande av bedrägerier, korruption och dubbel finansiering från faciliteten och andra unionsprogram i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning enligt artikel 22 i RRF-förordningen (europa.eu).

Förvaltningsförklaringen ska skrivas under med en fysisk namnteckning av generaldirektör eller motsvarande.

Universitet och högskolor ska skicka sina förvaltningsförklaringar till UKÄ via e‑postadressen aterhamtning@uka.se.

Övriga myndigheter ska skicka sina förvaltningsförklaringar till ESV via e‑postadressen registrator@esv.se.

Lämna sammanställningen av revisioner via e-post till ESV

Sammanställningen av revisioner för RRF ska lämnas i samband med inrapportering av uppfyllande av mål och delmål samt lämnandet av förvaltningsförklaringen. Sammanställningen ska lämnas enligt den mall som ESV har tagit fram och skickas in via e‑post till registrator@esv.se.

Sammanställningen ska innehålla alla relevanta revisioner av RRF som har genomförts av eller för myndigheten. Det kan exempelvis vara av myndighetens internrevision eller av Riksrevisionen.

Datum för inrapportering och inlämning

Information att rapportera Datum för rapportering 2022
Gemensamma indikatorer 1–5 augusti 2022

Framsteg mot mål och delmål

15 september 2022 (sista dag)

Gemensamma indikatorer

31 januari 2023 (sista dag)

Uppfyllande av mål och delmål

28 februari 2023 (sista dag)

Förvaltningsförklaringar

28 februari 2023 (sista dag)
Sammanställning av relevanta revisioner 28 februari 2023 (sista dag)

Rapportera RRF-medel på särskilda anslagsposter eller delposter i den finansiella redovisningen

För att kunna särskilja RRF-medel i den finansiella rapporteringen delar regeringen (Regeringskansliet) upp dessa medel på särskilda anslagsposter eller delposter i de ansvariga myndigheternas regleringsbrev.

Utfallet för anslagsposterna eller delposterna som rör RRF ska fördelas på S-koder precis som övriga anslagsposter eller delposter.

Frågor om RRF

För frågor om själva inrapporteringen kan du kontakta Fråga ESV för redovisnings- och rapporteringsfrågor, eller Fråga ESV om Hermes för systemfrågor.

För frågor om själva genomförandet eller innehållet av åtgärderna hänvisar vi till myndighetens myndighetshandläggare på ansvarigt fackdepartement.

Kontakt