Myndigheten ska redovisa hur resultatet har utvecklats

Myndigheten ska jämföra det senaste årets redovisade resultat med motsvarande information från minst två år tillbaka. Trots minimikravet på treåriga tidsserier bör myndigheten helst redovisa längre tidsserier, om det bidrar till en mer rättvisande bild av utvecklingen.

Redovisningen av tidsserier bör utgå från vad myndigheten annars redovisar i resultatredovisningen, till exempel antal ärenden, kostnader och utfall. Det är dock inte möjligt att redovisa samtliga dessa data i form av tidsserier, särskilt när ni redovisar data om nya ämnen eller teman.

Skäl att inte redovisa tidsserier för minst tre år i rad kan vara att det saknas förutsättningar att få fram jämförbar data, eller att kostnaden blir oproportionerligt stor i förhållande till nyttan. Ibland finns det inga historiska data och det kanske inte heller går att rekonstruera data i efterhand. Nya tidsserier kan dessutom vara förenade med höga merkostnader, även om det bara är befintliga registerdata som behöver sammanställas.

Kontakt