Myndigheten ska ta fram resultatindikatorer

Myndigheten ska ta fram resultatindikatorer för sådant som inte direkt låter sig mätas, till exempel för att redovisa måluppfyllelse och kvalitet. Indikatorerna kan vara kvantitativa eller kvalitativa.

Resultatindikatorer används vanligen för att följa upp måluppfyllelse. De begrepp eller aspekter i ett mål som ska undersökas tilldelas då mått eller klassificeringar. Det innebär inte att ni ska formulera om målet. De indikatorer som används ska vara åtskilda från målet men representera det, och förmedla observationer på det som målet avser. Det är dock sällan som alla intressanta aspekter i ett mål kan undersökas. En indikator blir därför ofta något litet som ska representera något större.

Att ta fram indikatorer är en kreativ process

Vilka indikatorer som ska användas framgår sällan av själva målformuleringen. Indikatorer till mål behöver i regel konstrueras. I den processen behöver ni först inventera hur liknande begrepp och aspekter har undersökts tidigare. Finns det empiriska studier i ämnet? Finns det tillgängliga data som kan återanvändas? Att ta fram indikatorer till nya områden och ämnen är en kreativ process och det är inte alltid man utarbetar rätt indikatorer från början.

Detta gäller inte bara när måluppfyllelse ska redovisas. Processen att ta fram indikatorer blir precis densamma även när andra begrepp ska följas upp, till exempel kvaliteten i en tjänst eller en produkt.

Indikatorer mäter utfall, inte effekter

Effektmål i staten anger vilket bidrag eller avtryck någon verksamhet förväntas åstadkomma i vissa bestämda målgrupper eller i samhället i stort. Ofta är det en förändring som åsyftas. När en myndighet följer upp hur verkligheten förhåller sig till ett effektmål är det dock inte effekten som ni i första hand ska undersöka utan utfallet, det vill säga om det alls har blivit en förändring i målgruppen eller i samhället. Ett uttalande om den faktiska effekten kan komma senare och den förutsätter en analys.

Den förväntade effekten enligt effektmålet behöver heller inte ha inträffat för att det ska vara relevant att samla in data om utfallet. Den verklighet som effektmålet syftar på kan undersökas innan något görs för att nå målet, under tiden det görs eller efter att det har blivit gjort. En sådan uppföljning genererar en tidsserie och är en förutsättning för att ni någon gång ska kunna resonera om den faktiska effekten. Den tänkta eller hypotetiska effekten kan ni föra ett resonemang om även innan ni har tagit fram resultatindikatorer till effektmålet.

Indikatorer kan vara kvantitativa eller kvalitativa

Indikatorer kan vara kvantitativa i termer av siffror (mått, nivåer, gränsvärden) eller kvalitativa i termer av ord (klassificeringar, statusbeskrivningar, förekomster). Vilka typer av data som passar bäst beror på ämnet för målet och tillgången på data.

Undantag från kravet om resultatindikatorer

Myndigheten ska ta fram resultatindikatorer och redovisa enligt dessa, om det inte medför kostnader som menligt påverkar verksamheten. Undantaget utgår från iakttagelserna att framtagandet av indikatorer och insamlandet av data medför kostnader. Resultatredovisningen ska inte kosta så mycket att arbetet med den går ut över kärnverksamheten. Framför allt är det mindre myndigheter som kan ha anledning att fundera över resultatindikatorernas kostnader.

Kontakt