Resultatredovisningen ska utgå från bland annat mål

De mål som myndigheten behöver förhålla sig till i sin resultatredovisning ska vara mål som regeringen har angett i regleringsbrev eller något annat beslut. Dessa mål behöver inte vara formulerade på ett visst sätt. De kan vara precisa eller vaga.

Mål kan följas upp även om de är omätbart formulerade

Det finns olika uppfattningar om hur mål ska se ut för att de ska kunna ligga till grund för uppföljning och redovisning av resultat. En sådan uppfattning är att mål behöver formuleras enligt kriterierna ”Specifika”, ”Mätbara”, ”Accepterade”, ”Realistiska” och ”Tidsatta” (SMART). ESV delar inte den uppfattningen.

Mål som ska följas upp kan vara vaga och omätbara i sina formuleringar eftersom datainsamling i förhållande till vaga mål kan möjliggöras med indikatorer. Mål behöver alltså inte motsvara alla så kallade SMART-kriterier för att man ska kunna undersöka om det sker en förändring i målets riktning eller inte. Även för styrningens skull kan det finnas skäl att inte formulera målen alltför precist.

Tydliga mål behöver vara begripliga snarare än precist formulerade

Mål behöver vara tydliga för att de ska kunna operationaliseras och tilldelas indikatorer. Med det menar ESV att målen behöver vara begripliga snarare än precist formulerade. Tydlighet i bemärkelsen begriplighet beror på ämneskunskap, kontextförståelse, kommunikation och liknande. Tydlighet i bemärkelsen precisering handlar om formulering och ett språkbruk enligt vissa bestämda kriterier. Men även precisa mål kan behöva begripliggöras.

Att förstå vad målen innebär är betydligt viktigare när indikatorer ska tas fram än hur målen är formulerade.  

Kontakt