Exempel på hur myndigheter kan presentera könsuppdelad statistik

Myndigheten ska dela upp individbaserad statistik efter kön, om det inte finns särskilda skäl emot. Här redovisar vi två exempel som en grund för hur man kan redovisa könsuppdelad statistik.

Exemplen visar hur ett analytiskt och bedömande resonemang i förhållande till könsuppdelad statistik kan se ut. Ett sådant resonemang kan senare ligga till grund för en mer utvecklad jämställdhets- eller mångfaldsanalys, som kan göras utanför årsredovisningen och i andra former.

Exempel 1 visar den könsuppdelade statistiken i en längre tidsserie. Exempel 2 visar könsuppdelad statistik för ett år där analysen kan fördjupas med kompletterande variabler.

Exempel 1

Företagare efter företagsform 2008–2016

exempel-tabell.jpg

Det totala antalet företagare år 2016 var drygt 460 000. Antalet har minskat 2016 efter att ha ökat något för varje år sedan 2008. Ett undantag var 2014 med en svag minskning jämfört med året innan. Vanligaste företagsformen för både kvinnor och män är egenföretagare. Denna företagsform minskar dock något för 2016. Minskningen sker för båda könen men något mer för män. En jämförelse mellan 2008 och 2016 visar att antalet företagare i eget AB har ökat för både såväl kvinnor som män.

Exempel 2

Företagare 2016

Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%)
  Totalt Könsfördelning (%)
  Antal Procent Kvinnor Män
Företagare efter företagsform 465 300 100 31 69
Egenföretagare 282 200 61 36 64
Företagare i eget AB 183 100 39 23 77
Företagare efter födelseregion        
Inrikes födda 392 900 84 30 70
Utrikes födda        
Företagare efter ålder        
20–34 år 53 100 11 34 66
35–54 år 203 600 44 31 69
55–64 104 700 23 29 71
65– år 103 900 22 31 69
Företagare efter antal anställda        
0 334 400 72 34 66
1–4 82 200 18 22 78
5–9 23 600 5 20 80
10–49 20 800 4 20 80
50– 4 600 1 26 74
Nya företagare efter företagsform 61 400 100 35 65
Egenföretagare
38 900 63 41 59
Företagare i eget AB 22 500 37 26 74

Av drygt 465 000 företagare 2016 är 31 procent kvinnor och 69 procent män. En analys på företagsform visar att 36 procent av egenföretagarna är kvinnor och 64 procent män. Bland företagare i eget AB är könsfördelningen däremot en annan, där 23 procent av företagarna i eget AB är kvinnor och 77 procent är män. Samma mönster återfinns i uppgifterna om nya företagare 2016, där andelen kvinnor är större bland nya egenföretagare (41 procent kvinnor) jämfört med andelen kvinnor bland nya företagare i eget AB (26 procent kvinnor).

När vi i stället tar hänsyn till företagarnas födelseregion framkommer att andelen kvinnor är något större i gruppen företagare som är utrikes födda (35 procent) jämfört med gruppen inrikes födda (30 procent).

Några direkta könsskillnader framkommer däremot inte när vi analyserar företagare efter ålder. Andelen kvinnor varierar mellan 29 och 34 procent oavsett åldersgrupp, medan männens andel varierar mellan 66 och 71 procent. Könsskillnaderna blir tydligare när vi kompletterar analysen av företagarna 2016 med faktorer som antal anställda. Vanligast bland alla företagare är att man saknar anställda, då knappt tre av fyra företagare saknar anställda. Hit hör framförallt kvinnorna. Ju fler anställda desto större andel män. Det gäller företag med upp till 49 anställda. I företag med 50 eller fler anställda, vilket är liten grupp: 1 procent av alla företagare, ökar andelen kvinnor något (26 procent).

Kontakt