Myndigheten ska redovisa åtgärder för kompetensförsörjning

Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa att det finns kompetens för att fullgöra myndighetens uppgifter. Redovisningen ska ge regeringen den information som behövs för att regeringen ska kunna bedöma om myndigheternas kompetensförsörjning svarar mot verksamhetens behov. Här hittar du exempel som illustrerar olika utmaningar med att redovisa kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen, inte personalstrukturen, ska stå i centrum i myndigheternas redovisning. Personalstrukturen kan dock påverka kompetensförsörjningen och därmed även verksamheten. Det kan i sig föranleda åtgärder, som myndigheten då bör redovisa. En hög medelålder kan till exempel göra att myndigheten måste vidta åtgärder för att tillgodose kompetensbehovet på sikt.

Ni kan också behöva förklara och problematisera över varför myndigheten har vidtagit vissa åtgärder, eller varför ni inte har vidtagit andra. Redovisningen ska då anpassas till hur väsentlig frågan är för myndigheten. Kompetens behöver inte nödvändigtvis bara vara relaterad till den anställda personalen, utan kan även gälla  konsulter, inlånad personal och andra aktörer man samverkar med.

Kontakt