Myndigheten ska dokumentera underlaget till resultatredovisningen

Myndigheten ska, på annat ställe än i årsredovisningen, sammanställa de grunder på vilka resultatredovisningen vilar. I vissa fall behöver myndigheten också göra hänvisningar i själva årsredovisningen.

Ansvariga inom myndigheten ska kunna kontrollera att redovisade faktauppgifter är riktiga. Det är ett uttryck för ordning och reda att ha kontroll över innehållet i resultatredovisningen. Grunderna för resultatredovisningen behöver dokumenteras också för att resultatredovisningen inte ska vara beroende av en eller ett fåtal personer inom myndigheten.

Det som är tänkt att vara enhetligt över tid bör kunna tas fram av vem som helst som får uppdraget att göra det. Det är huvudsakligen för myndighetens egen del som en dokumentation behöver finnas, även om myndighetens revisorer brukar ställa frågor om sådant material.

Exempel på vad som ska dokumenteras

Det som myndigheten ska dokumentera kan vara redogörelser för metoder och beräkningar, till exempel datafiler, beskrivningar av åtkomsten till data och hur dessa data ska avkodas. Det kan även vara utskrifter eller sparade filer (per den 31 december) från myndighetens ärendehanteringssystem eller diarium.

Referera till använda metoder och material

För att läsaren ska kunna tolka och förstå analyserade data fordras nästan alltid att de metoder som myndigheten använt är kända för läsaren. När det inte tydligt framgår av sammanhanget hur redovisade faktauppgifter är framtagna och bearbetade, bör de tillämpade metoderna nämnas i årsredovisningen. Det kan ni göra som ett kort referat. I något fall kan det också vara lämpligt med en hänvisning till publicerad litteratur om metoder. Ni kan även behöva hänvisa till själva datamängderna i årsredovisningen. Ledordet är transparens.

Kontakt