Resultatredovisningen ska vara ett underlag för regeringens bedömning

Myndigheternas årsredovisning ska innehålla en resultatredovisning enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Den utgör ett underlag för regeringens bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten.

I resultatredovisningen ska myndigheten analysera och bedöma resultatet och utvecklingen av verksamheten i förhållande till

  • de uppgifter som finns i myndighetens instruktion
  • de mål och krav som regeringen angett i regleringsbrev eller i något annat beslut.

Informationen kan visa att verksamheten bedrivs rättssäkert och med god service, samt vara ett underlag för att bedöma yttre och inre effektivitet. Myndigheten får själv bestämma hur resultatredovisningen delas in, om inte regeringen har beslutat om något annat.

Yttre effektivitet

Yttre effektivitet handlar om ifall resultatet blev som förväntat.

  • Uppfylldes målen?
  • Inträffade den önskade förändringen?
  • Visar tidsserien med utfallsdata att utvecklingen går i rätt riktning?

Även hur myndigheten genomför verksamheten hör ihop med yttre effektivitet, eftersom det bidrar till resultatet.

Inre effektivitet

Den inre effektiviteten handlar om resurseffektiviteten i genomförandet. Kan verksamheten bedrivas till en minskad kostnad men med bibehållen eller ökad kvalitet? När myndigheten har ändrat en process eller teknik som förväntas medföra väsentligt minskade kostnader bör ni redogöra för den ändringen.

Redovisning av styckkostnader och produktivitet är ett underlag för regeringens bedömning av verksamhetens inre effektivitet. Om er myndighet handlägger ett stort antal ärenden i något ärendeslag ska ni redovisa ett sådant underlag till regeringen.

Kontakt