Kostnadsmässig redovisning mot anslag från 2009

Den 1 januari 2009 trädde förändringar i anslagsförordningen i kraft som innebar en övergång till kostnadsmässig redovisning mot anslag av förvaltningsutgifter. Här hittar du information om förändringen och vad de regler som infördes innebär. Även om reformen nu är nästan tio år gammal kan det vara bra att ha tillgång till material om hur reformen var tänkt och vad den innebär i praktiken.

Semesterlöneskulden undantogs

En viktig sak som påverkat redovisningen under lång tid är att myndigheternas semesterlöneskuld per den 31 december 2008 undantogs från reformen. Den ska även i fortsättningen redovisas utgiftsmässigt mot anslag tills den är helt reglerad.

Här till höger hittar du bokföringsexempel om hur redovisningen ska gå till vid uttag av sparad semester från tiden före 2009. I ESV:s cirkulär 2009:2 finns regler om hur anslagsavräkning ska göras vid uttag av sparad semester.

Universitet och högskolor omfattas normalt inte

Universitet och högskolor har en egen modell för redovisning mot anslag och omfattas i normalfallet inte av reformen. Lärosätenas anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå redovisas mot anslag i samband med att anslagsmedel tillförs räntekontot.

En stor mängd informationsmaterial som rör införandet av kostnadsmässig redovisning mot anslag finns samlade under länkarna till höger.

Regeringsbelsut 2009

Den 28 maj 2009 fattade regeringen beslut om övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning för förvaltningskostnader, se beslut Fi2009/4428 med bilagor.

Kontakt

    • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
    • red@esv.se
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: