Datum för inrapportering av utfall 2019

I enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring har ESV beslutat om följande datum för inrapportering av ekonomiskt utfall till statsredovisningen. Datum för rapportering av månadsutfall är i samtliga fall tidigast den sjätte vardagen i månaden efter utfallsmånaden.

Utfall för Sista dag för inrapportering
December 2018 17 januari 2019
Januari 2019 8 februari 2019
Februari 2019 8 mars 2019
Mars 2019 17 april 2019
April 2019 8 maj 2019
Maj 2019 10 juni 2019
Juni 2019 17 juli 2019
Juli 2019 8 augusti 2019
Augusti 2019 9 september 2019
September 2019 17 oktober 2019
Oktober 2019 8 november 2019
November 2019 9 december 2019

För december månads utfall 2019 gäller inrapportering senast den 17 januari 2020, såvida inte ESV senare beslutar om senare datum.

Rapportering av realekonomisk information samt uppgift om balanskonton och periodiseringar

Efter utgången av varje kvartal ska myndigheterna enligt föreskrifterna även rapportera anslagsfördelning (realekonomiskt fördelat utfall), periodiseringar och uppgifter om ställning på S-koder som är knutna till balansräkningen.

Utfallet för kvartal 4 ligger bland annat till grund för pris- och löneomräkning av myndigheternas anslag.

Utfall för Sista dag för inrapportering
Kvartal 4 2018 31 januari 2019
Kvartal 1 2019 17 april 2019
Kvartal 2 2019 17 juli 2019
Kvartal 3 2019 17 oktober 2019
Kvartal 4 2019 31 januari 2020

Kontakt

Senast uppdaterad: