Inrapportering av utfall i Hermes

Alla myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen ska rapportera myndighetens ekonomiska utfall till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes på datum som Ekonomistyrningsverket (ESV) beslutar om.

I enlighet med ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring har ESV beslutat om följande inrapporteringsdatum för det ekonomiska utfallet till statsredovisningen. Datum för rapportering av månadsutfall är i samtliga fall tidigast den sjätte vardagen i månaden efter utfallsmånaden.

Datum för inrapportering av utfall 2020

Utfall för Sista dag för inrapportering
December 2019 17 januari 2020
Januari 2020 10 februari 2020
Februari 2020 9 mars 2020
Mars 2020 17 april 2020
April 2020 11 maj 2020
Maj 2020 9 juni 2020
Juni 2020 17 juli 2020
Juli 2020 10 augusti 2020
Augusti 2020 8 september 2020
September 2020 16 oktober 2020
Oktober 2020 9 november 2020
November 2020 8 december 2020

För december månads utfall 2020 gäller inrapportering senast den 15 januari 2021, såvida inte ESV senare beslutar om annat datum.

Rapportering av realekonomisk information samt uppgift om balanskonton och periodiseringar

Efter utgången av varje kvartal ska myndigheterna enligt föreskrifterna även rapportera anslagsfördelning (realekonomiskt fördelat utfall), periodiseringar och uppgifter om ställning på S-koder som är knutna till balansräkningen.

Utfallet för kvartal 4 ligger bland annat till grund för pris- och löneomräkning av myndigheternas anslag.

Utfall för Sista dag för inrapportering
Kvartal 4 2019 31 januari 2020
Kvartal 1 2020 17 april 2020
Kvartal 2 2020 17 juli 2020
Kvartal 3 2020 16 oktober 2020
Kvartal 4 2020 29 januari 2021

Kontakt