Inrapportering av utfall i Hermes

Alla myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen ska rapportera myndighetens ekonomiska utfall till statsredovisningen i statens informationssystem Hermes på datum som Ekonomistyrningsverket (ESV) beslutar om. Här hittar du inrapporteringsdatum för 2021.

I enlighet med ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 21 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring har ESV beslutat om följande inrapporteringsdatum för det ekonomiska utfallet till statsredovisningen. Datum för rapportering av månadsutfall är i samtliga fall tidigast den sjätte vardagen i månaden efter utfallsmånaden. ESV informerar i särskild ordning i det fall inrapporteringsdatum av något skäl behöver ändras.

Datum för inrapportering av utfall 2021

Utfall för Sista dag för inrapportering
December 2020 15 januari 2021
Januari 2021 10 februari 2021
Februari 2021 10 mars 2021
Mars 2021 15 april 2021
April 2021 10 maj 2021
Maj 2021 9 juni 2021
Juni 2021 15 juli 2021
Juli 2021 9 augusti 2021
Augusti 2021 8 september 2021
September 2021 14 oktober 2021
Oktober 2021 10 november 2021
November 2021 8 december 2021
December 2021 14 januari 2022

Rapportering av realekonomisk information samt uppgift om balanskonton och periodiseringar

Efter utgången av varje kvartal ska myndigheterna enligt föreskrifterna även rapportera anslagsfördelning (realekonomiskt fördelat utfall), periodiseringar och uppgifter om ställning på S-koder som är knutna till balansräkningen.

Utfallet för kvartal 4 ligger bland annat till grund för pris- och löneomräkning av myndigheternas anslag.

Inrapporteringsdatum 2021

Utfall för Sista dag för inrapportering
Kvartal 4 2020 28 januari 2021
Kvartal 1 2021 15 april 2021
Kvartal 2 2021 15 juli 2021
Kvartal 3 2021 14 oktober 2021
Kvartal 4 2021 31 januari 2022

Från och med kvartal 2, 2020 ska även kommentarer på S-koder rapporteras i Hermes. Se tidplan i ESV:s kalender och i Hermes.

Kontakt